EHSV je proti škrtom v ESF+ – hlavnom fonde EÚ pre investovanie do ľudí

EHSV sa veľmi kriticky stavia k navrhovanému šesťpercentnému zníženiu finančných prostriedkov pre nový Európsky sociálny fond plus, ktorý v nasledujúcom dlhodobom európskom finančnom období 2021 – 2027 zlúči viaceré existujúce fondy a programy zamerané na posilnenie sociálneho rozmeru Únie.

EHSV je proti odstráneniu povinného minima podielu finančných prostriedkov vyčlenených na ESF+ v nasledujúcom rozpočte na politiku súdržnosti, ktoré je momentálne stanovené na 23,1 %. Rovnako nesúhlasí ani s návrhom na zníženie miery európskeho spolufinancovania v tomto fonde.

EHSV požaduje, aby sa 30 % zdrojov politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyčlenilo na ESF+ a odporúča, aby 30 % finančných prostriedkov z ESF+ bolo určených na opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia.

 „Šesťpercentné zníženie rozpočtu ESF+ je vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú mieru chudoby v EÚ, ktorá dosahuje vyše 23 %, neprijateľné,“ uviedol Krzysztof Balon, autor stanoviska EHSV k návrhu Komisie o ESF+.

EHSV síce namieta proti zníženiu finančných prostriedkov, no víta návrh ako celok, okrem iného preto, že je zosúladený s Európskym pilierom sociálnych práv, ako aj preto, že zlučuje existujúce fondy s cieľom zlepšiť boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a nezamestnanosti.

Podľa EHSV by sa v rámci ESF+ mala vyčleniť určitá suma prostriedkov cielene na nezamestnanosť mladých a budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť by mala byť v plnom rozsahu zapojená do plánovania a realizácie projektov v rámci ESF+. (ll)