EÚ konečne na ceste k sociálnej Európe?

skupina Pracovníci

Seminár o Európskom pilieri sociálnych práv v St. Pöltene 12. októbra 2018
 
Seminár zorganizoval EHSV v spolupráci s Komorou pracovníkov Dolného Rakúska v Centre pre zamestnancov v St. Pöltene a diskutovalo sa na ňom o uplatňovaní Európskeho piliera sociálnych práv.

Pred očami takmer 80 prítomných sa do diskusie zapojili poslankyňa Európskeho parlamentu Evelyn Regner, Egbert Holthuis z GR EMPL, zástupcovia organizácií sociálnych partnerov a regionálni politici. EHSV zastupovali Gabriele Bischoff a Jukka Ahtela. Gabriele Bischoff vo svojom hlavnom príhovore zdôraznila, že „göteborským vyhlásením sa členské štáty a inštitúcie EÚ zaviazali skoncovať so sociálne roztrieštenou Európou, ako aj zo sociálnym dumpingom. Ďalším cieľom bolo zlepšiť rovnosť príležitosti a prístup na trh práce, zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a zaručiť všade sociálnu ochranu a sociálne začlenenie. Už je najvyšší čas. Vzhľadom na brexit, Trumpa a nárast pravicového populizmu a nacionalizmu v mnohých európskych krajinách je pozitívny európsky projekt naliehavo potrebný.“

Jukka Ahtela vo svojom príhovore vyzdvihol význam európskeho sociálneho modelu. Podľa jeho názoru sú potrebné predovšetkým také právne predpisy, usmernenia a partnerstvá, ktorými môže EÚ vplývať na sociálnu oblasť. Treba sa však samozrejme usilovať o hospodársku a sociálnu konvergenciu, ktoré musia byť nerozlučne späté. Okrem toho zdôraznil význam sociálneho dialógu vzhľadom na výzvy, ktoré musí Európa prekonať, napríklad pokiaľ ide o nové formy zamestnávania a budúcnosť práce. (mg)

Na fotografii (zľava): Egbert Holthuis (Európska komisia), Evelyn Regner (poslankyňa EP), Markus Wieser (predseda, Komora pracovníkov Dolného Rakúska), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (vedúci oddelenia, EÚ a medzinárodné vzťahy, Federálna komora pracovníkov), Bettina Heise (riaditeľka, Komora pracovníkov Dolného Rakúska), Réne Pfister (poslanec Dolnorakúskeho krajinského snemu, expert na sociálnu politiku).