Slobodné povolania 4.0: udržateľná transformácia odborných charakteristík

Skupina EHSV Rozmanitá Európa

Skupina Rozmanitá Európa bude hostiť podujatie o slobodných povolaniach zamerané na udržateľnú transformáciu odborných charakteristík. Cieľom podujatia je získať nový pohľad potrebný na to, aby sa dospelo k nadčasovej definícii slobodných povolaní v digitalizovanom svete.

V centre diskusie bude vysoká odborná spôsobilosť a kompetencie, záväzky verejného záujmu týkajúce sa služieb úzko spojených so základnými oblasťami, ako sú zdravotníctvo, bezpečnosť, bývanie, kvalita života atď., prísna sebakontrola (profesionálna regulácia, kódexy správania, disciplinárne opatrenia), osobná zodpovednosť a nezávislosť profesionálneho správania od ekonomických a iných záujmov.

Schôdzu otvorí predseda skupiny Rozmanitá Európa Arno Metzler. Rečníci z kategórie slobodných povolaní v súlade s manifestom prijatým minulý rok na konferencii o slobodných povolaniach v Ríme predstavia súhrn dosiahnutých úspechov a načrtnú ďalšie kroky pod sloganom Od Ríma po Brusel.

Na konferencii sa zídu viacerí národní a európski predstavitelia slobodných povolaní, ako aj akademickí odborníci pôsobiaci v tejto oblasti, ktorí budú o danej problematike diskutovať v rámci týchto troch panelov:

  • Odklon od klišé „protekcionizmu“ a prispôsobenie definície „verejného záujmu“ spoločenskému vývoju.
  • Zmení digitalizácia základné potreby ľudstva a ako to ovplyvní slobodné povolania?
  • Obmedzenia majetkovej účasti: už viac nepotrebné alebo potrebné viac než v minulosti? Záujmy investorov verzus profesionálne požiadavky.

Podujatie sa uskutoční 27. novembra od 10.00 do 17.00 hod. v Bruseli. (cl)