Tretí balík opatrení v oblasti mobility by mal zohľadňovať všetky druhy dopravy

Nový návrh Komisie musí byť ambicióznejší a zohľadňovať všetky dostupné druhy dopravy. Mal by sa v ňom klásť osobitný dôraz na intermodalitu osobnej a nákladnej dopravy. V stanovisku, ktoré vypracovala Giulia Barbucci, prijatom na októbrovom plenárnom zasadnutí, EHSV podporuje tretí balík opatrení v oblasti mobility, ktorý predložila Komisia, dožaduje sa však ambicióznejšieho návrhu.

EHSV podporuje návrh Komisie ako ďalší krok k udržateľnej doprave v Európe. Pani Barbucci však na jeho margo uviedla: „Vyzývame Komisiu, aby sa nezameriavala len na cestnú dopravu. Ak chceme skutočne vytvoriť udržateľné a bezpečné dopravné systémy, treba zohľadniť všetky dostupné druhy dopravy. Potrebujeme ambicióznejšiu víziu, v ktorej by bola intermodalita medzi verejnou a súkromnou dopravou považovaná za spôsob, ako dosiahnuť ciele efektívnosti, kvality života a bezpečnosti.“

Výbor takisto žiada Komisiu, aby na program vyčlenila dostatočné financie, podporuje strategický akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky a strategický akčný plán pre batérie a pripomína Komisii možné problémy spojené s úplnou automatizáciou vozidiel a prechodom na elektrické vozidlá.

Európska komisia zverejnila v máji 2018 tretí balík opatrení v rámci iniciatívy „Európa v pohybe“, ktorý je posledným z jej príspevkov k modernizácii európskej dopravy. Balík sa zameriava na cestnú dopravu, najmä automobilovú, ako aj na tri dôležité prvky, ktorými sú: bezpečnosť, prepojenosť a automatizácia a ekologická doprava. (mp)