40 % z rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy

Stanoviskom na tému Európsky pakt financie – klíma chce EHSV zabezpečiť financovanie potrebného prechodu na ekologizáciu nášho hospodárstva. Tvrdí, že 40 % rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom.

„Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb pre ľudí a našu planétu. Vidíme však aj príležitosti, ktoré vyplývajú z potreby premeniť hospodárstvo Európy na udržateľné hospodárstvo. Môžeme to dosiahnuť, ak bude Európa postupovať spoločne“ uviedol Rude de Leeuw.

Každoročne treba v Európe na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom vyčleniť 1 115 miliárd EUR. Európsky pakt financie – klíma si vyžaduje jasný a predvídateľný európsky politický rámec. Viacročný finančný rámec (2021 – 2027) musí podporovať udržateľný hospodársky rozvoj a kvalitné pracovné miesta. Rozpočet EÚ venovaný na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom by sa mal zvýšiť na 40 %.

Treba sa zamyslieť nad možnosťou, že EIB sa stane bankou pre udržateľný rozvoj, ktorá bude financovať predovšetkým transformáciu energetiky, ekologickú mobilitu a inovácie. EHSV podporuje rozvoj jednotného klasifikačného systému EÚ (taxonómie) s cieľom propagovať udržateľné projekty a investície, ktoré majú najpozitívnejší environmentálny a hospodársky vplyv.

Investície, ktoré spĺňajú taxonómiu EÚ a najprísnejšie normy v oblasti udržateľnosti, by mali získať environmentálnu značku. Treba podnecovať obehové hospodárstvo a investície do energeticky účinných budov. Navyše v každej dohode o obchode by sa mala okrem sociálnej a environmentálnej doložky zaviesť aj záväzná doložka o záväzkoch týkajúcich sa plnenia Parížskej dohody.

Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska môžu na vrchole svetového trhu ostať len tí, ktorí k svojmu hospodárstvu pristupujú ekologicky. My, Európania, sa môžeme stať lídrami tohto vývoja.“ (sma)