EHSV vyzýva na rýchly, ale postupný prechod k udržateľnému hospodárstvu

EÚ sa zaviazala, že okrem sociálnych cieľov bude pracovať aj na dosiahnutí nízkouhlíkového a udržateľnejšieho hospodárstva s efektívnejším využívaním zdrojov. Financovanie týchto záväzkov so zohľadnením environmentálnych, sociálnych a správnych kritérií predstavuje obrovskú investičnú výzvu.

EHSV je presvedčený, že členské štáty musia pri prechode na udržateľné hospodárstvo budovať spoločný európsky rámec udržateľnosti s cieľom zabezpečiť podporu z finančného systému. Dôrazne preto podporuje akčný plán Komisie na financovanie udržateľného rastu a odporúča jeho rýchle, ale postupné vykonávanie. Navrhovaný rámec by bol dôležitou hybnou silou na obnovenie dôvery vo finančné trhy a prepojenie úspor s udržateľnými investíciami v reálnej ekonomike.

Hoci EHSV uznáva kľúčovú úlohu účastníkov finančných trhov na prechode, zdôrazňuje, že ak má byť tento systém realizovateľný, musí byť zapojená spoločnosť ako celok.

Začať prechod stanovením európskej taxonómie udržateľnosti a nízkouhlíkových referenčných hodnôt by dávalo zmysel. Taxonómia musí byť dynamická a zohľadňovať podnikateľskú realitu. Konečným cieľom by mala byť globálna podpora taxonómie a jej jednotné a súbežné začlenenie do právnych predpisov EÚ vo všetkých členských štátoch. Musia sa zaviesť opatrenia na jej pravidelnú revíziu a aktualizáciu.

Hoci EHSV súhlasí so začatím konfigurácie a zavedením obmedzeného množstva oblastí a právnych záväzkov, a to najmä environmentálnych faktorov, víta zavedenie minimálnych sociálnych a správnych záruk už od začiatku. Potom bude dôležité v budúcnosti rozšíriť pôvodnú taxonómiu a právne záväzky na ciele sociálnej udržateľnosti a riadenia.

EHSV zároveň víta navrhované fiduciárne povinnosti pre účastníkov finančného trhu. To umožní konečným investorom zladiť svoje investičné rozhodnutia so svojimi preferenciami z hľadiska udržateľnosti.

Viac informácií nájdete v stanoviskách ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)