Škrty v rozpočtovej politike sú nesprávnym signálom

EHSV je pevne presvedčený, že politika súdržnosti je kľúčovým prvkom budúcnosti Európy. Vyžaduje si však dostatočné zdroje a vhodnú reformu. Zníženie rozpočtu na programové obdobie 2021 – 2027 by verejnosti vyslalo nesprávny signál a pre politiku súdržnosti by mohlo byť škodlivé. Je nevyhnuté zachovať rozpočet na súčasnej úrovni a navýšiť ho pre oblasť územnej spolupráce.

Napriek tomu, že EHSV vo svojom nedávno prijatom balíku stanovísk kritizuje finančné ustanovenia návrhov Komisie týkajúcich sa budúceho regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti, víta jej úsilie pri zavádzaní reforiem a uznáva výrazné zlepšenia, ktoré dosiahla z hľadiska zjednodušovania, flexibility a účinnosti. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v novom súbore pravidiel sa nestanovujú jednotné pravidlá pre všetky fondy.

Nové predpisy týkajúce sa politiky súdržnosti by sa mali podľa názoru výboru zosúladiť s novou stratégiou Európa 2020. Ich cieľom by malo byť implementovať ciele udržateľného rozvoja a Európsky pilier sociálnych práv a úplne začleniť Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

EHSV odmieta návrhy týkajúce sa makroekonomickej podmienenosti, zrušenia viazanosti n + 2 a zníženia miery spolufinancovania. Tieto návrhy by viedli k vzniku príliš skostnateného hospodárskeho prostredia a mohli by poškodiť investície. Na riešenie špecifických okolností v regiónoch je nevyhnutná väčšia pružnosť.

Keďže politika súdržnosti musí štrukturálne a trvalo znevýhodneným oblastiam umožniť účinne riešiť svoje problémy, EHSV víta navrhovaný mechanizmus na odstraňovanie právnych a administratívnych prekážok v cezhraničných záležitostiach. Tento mechanizmus musí potenciálnym užívateľom zabezpečiť právnu istotu a kompenzovať možnú nerovnováhu medzi partnermi.

Pokiaľ ide o cieľ Európskej územnej spolupráce, EHSV navrhuje zvýšiť zapojenie mladých ľudí. Prioritou všetkých programov Európskej územnej spolupráce by malo byť zmenšovanie digitálnej priepasti, a rovnako by sa malo zvážiť aj zahrnutie civilnej ochrany a boj proti závažným rizikám.

Viac sa o stanoviskách EHSV dozviete tu. (jk)