Člen Komisie Stylianides: rescEU je len prvou etapou zlepšovania mechanizmu civilnej ochrany

Vzhľadom na dramatický vplyv zmeny klímy EHSV naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali ďalšie spoločné opatrenia a politiky ako súčasť návrhu systému rescEU, aby bolo možné účinnejšie a efektívnejšie reagovať na katastrofy.

EHSV 18. októbra predstavil európskemu komisárovi pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosovi Stylianidesovi svoje návrhy týkajúce sa lepšieho zvládania katastrof v EÚ: rescEU.

Pán Stylianides podčiarkol význam stanoviska EHSV, ktoré je odrazom toho, čo si myslia európski občania, a zdôraznil, že „nový systém rescEU je len prvou etapou zlepšovania reakcie EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorým by sa mali odstrániť nedostatky súčasného systému zvládania katastrof a ťažiskom by mala byť prevencia. Bude dopĺňať vnútroštátne systémy, nie ich nahrádzať.“

Člen Komisie súhlasil s názorom, že v návrhu sa treba zamerať nielen na lepšie zvládanie katastrof, ale aj na to, ako sa na ne pripraviť.

Podľa jeho názoru je rescEU cenným nástrojom na oslovenie občanov, pretože prináša posolstvo európskej solidarity.

„Skúsenosti uplynulých rokov ukázali, že súčasný mechanizmus civilnej ochrany v EÚ, systém založený na dobrovoľných príspevkoch členských štátov, je v prípade vážnych núdzových situácií nepostačujúci,“ uviedol spravodajca EHSV Dimitris Dimitriadis. „Musíme vychovávať a pripraviť všetky generácie, a to už od útleho veku, ako zvládať mimoriadne núdzové situácie. Potrebujeme tiež spoločný mechanizmus pre celú Európu.“

EHSV sa domnieva, že je potrebné vypracovať všeobecné zásady a usmernenia, vytvoriť všeobecný, moderný legislatívny rámec pre systémy včasného varovania, ako aj zapojiť dobrovoľníkov a inštitúcie na všetkých úrovniach orgánov civilnej ochrany. Rovnako je potrebné rozhodnúť o miere záväzkov, ktoré majú byť v rozpočtoch členských štátov vyčlenené na preventívne opatrenia. (sma)