Odkaz EHSV Komisii: digitalizácia musí byť inkluzívna

Program Digitálna Európa, ktorý vytvorila Komisia, je krokom správnym smerom, pretože uznáva kľúčovú úlohu digitálnych zručností, mohol by však byť užšie spätý so spoločenskou realitou. EHSV v stanovisku, ktoré vypracovali Norbert Kluge a Ulrich Samm a ktoré výbor prijal na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí, podporuje návrh Komisie a upozorňuje na to, že digitalizácia v Európe musí byť inkluzívna a „digitálne výnosy“ musia byť pomocou vhodných politických opatrení spravodlivo rozdelené.

„Keďže digitalizácia sa týka všetkých oblastí života a ľudí, je veľmi dôležité, aby z nej mohli mať úžitok všetci občania EÚ,“ uviedol pán Kluge. „Digitalizácia v Európe musí byť inkluzívna,“ pokračoval. „Ľudia nesmú byť vylúčení na základe faktorov ako pohlavie, spoločenské postavenie, nízke vzdelanie, kvalifikácie, digitálne zručnosti, pôvod, vek či zdravotné postihnutia.“

Digitálne znalosti a zručnosti sú základom a program ich považuje za kľúčové prvky. Je veľmi dôležité pomôcť podnikom, pracovníkom a spotrebiteľom získať a využívať tak základné, ako aj pokročilé digitálne technológie. Odborná príprava by sa mohla poskytovať prostredníctvom centier digitálnych inovácií zriadených v každom regióne. „Vítame európsku značku kvality pre centrá digitálnych inovácií s cieľom podporiť prepojenia a zaistiť ponuku špičkových a pokročilých digitálnych zručností, ale aj základných kapacít,“ zdôraznil pán Samm.

Európska komisia predstavila v júni 2018 Program Digitálna Európa na obdobie rokov 2021 – 2027 s cieľom vytvoriť digitálny jednotný trh, postaviť Európu do čela digitalizácie a posilniť jej hospodársku moc a konkurencieschopnosť na svetom poli. (mp)