EHSV podporuje testovanie SBBS na trhoch, ale žiada pevnejší podporný rámec pre nový finančný nástroj

SBBS

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi (SBBS) môžu prispieť k väčšej diverzifikácii a zníženiu rizika pre portfóliá štátnych dlhopisov, ktorými disponujú banky a iné finančné subjekty. To by mohlo mať pozitívny vplyv na stabilitu a odolnosť finančného systému a zlepšiť integráciu finančného trhu.

EHSV preto podporuje legislatívny návrh Komisie na vytvorenie podporného rámca, ktorý umožní, aby sa cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi vyvíjali na trhu. Výbor podporuje zavedenie a otestovanie SBBS na trhoch, no zároveň požaduje, aby sa riešili mnohé otvorené otázky v návrhu. 

„Jedinou možnosťou, ako zistiť, či majú banky a investori naozaj záujem o SBBS, je otestovať ich,“ povedal Daniel Mareels, spravodajca stanoviska na túto tému. SBBS by tiež mohli prispieť k ďalšiemu oslabeniu prepojenia medzi bankami a ich domovskými krajinami. EHSV už od uplynulej finančnej krízy vyzýval na prijatie dodatočných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa.

Bude však dôležité zaručiť jasnosť, účinnosť a efektívnosť navrhovaného rámca. EHSV súhlasí s mnohými aspektmi návrhu, no niektoré sa budú musieť posilniť: napríklad monitorovanie orgánom ESMA bude musieť byť dôslednejšie a začať skôr, ak bude účelovo vytvoreným subjektom umožnené, aby sami osvedčovali zloženie podkladových portfólií SBBS.

Zodpovedať treba mnoho nevyriešených otázok vrátane toho, či by SBBS fungovali efektívne za každých okolností, a zároveň bude potrebné preskúmať, či sa majú SBBS ponúknuť súkromným sporiteľom a spotrebiteľom.

Navrhovaný rámec by sa mal ďalej rozvíjať v úzkom dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. (jk)