Dostupné jazyky:

Úvodník

Opätovne potvrdiť európske hodnoty

Milí čitatelia,

necelých sedem mesiacov pred európskymi voľbami stojí Európa na rázcestí.

To, čo sa ešte pred pár rokmi zdalo nemožné, je teraz našou každodennou výzvou: mám na mysli spochybňovanie EÚ a ohrozenie jej hodnôt. Či už ide o demokraciu, slobodu, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv alebo zásad právneho štátu, naše hodnoty sú spochybňované v mnohých častiach Únie. Tieto hodnoty sú však základným kameňom EÚ a keď sú ohrozené, je zasiahnuté samotné jadro Únie.

Dôležité dátumy

22. – 23. 11. 2018, Atény, Grécko

12. seminár občianskej spoločnosti o médiách, ktorý organizuje EHSV – Opätovne potvrdiť európske hodnoty

28. 11. 2018, Brusel

Spotrebiteľský summit EHSV

30. 11. 2018, Brusel

Riešenie otázky predčasného zastarávania v Európe

12. – 13. 12. 2018, Brusel

Plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Gianluca Brunetti, nový generálny tajomník Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Za nového generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) s nástupom od 14. novembra 2018 bol vymenovaný Gianluca Brunetti, ktorý doposiaľ zastával funkciu riaditeľa pre ľudské zdroje a financie.

EHSV je nadšený európskou kinematografiou

Premiéra filmu Cold War režiséra Pawła Pawlikowskeho (Oscar za film „IDA“ v roku 2015 a cena za najlepšiu réžiu z festivalu v Cannes z roku 2018) sa uskutočnila 23. októbra v priestoroch BOZAR v Bruseli. EHSV bol jedným z partnerov tohto podujatia, organizovaného v spolupráci s Európskou komisiou (Kreatívna Európa), Európskym parlamentom (filmová cena LUX) a centrom umenia BOZAR. Film si na premietaní v BOZAR pozrelo 500 ľudí. Podujatie otvorila v mene EHSV podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño, ktorá zdôraznila, že pre občiansku spoločnosť má kultúra, a najmä dialóg medzi rôznymi kultúrami, zásadný význam. Po premietaní filmu nasledovala diskusia o slobode prejavu a kreativite v totalitnom režime s Ewou Puszczyńskou, filmovou producentkou zo spoločnosti OPUS FILM, ktorú moderoval Robert Sołtyk, bývalý korešpondent novín Gazeta Wyborcza, , pričom hlavným záverom bolo, že „kultúra prekračuje hranice rýchlejšie, než ľudia“. (ehp)

Na fotografii: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, podpredsedníčka EHSV, Lucía Recalde, Creative Europe MEDIA, Ewa Puszczyńska, producentka, OPUS FILM

Luca Jahier: „Európa musí byť udržateľná, lebo inak zanikne“

Na konferencii na vysokej úrovni o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a iniciatívach v záujme udržateľných globálnych hodnotových reťazcov, ktorú spoločne zorganizovali EHSV, Európska komisia a Hospodárska a sociálna rada Holandska, Luca Jahier vyjadril presvedčenie, že neexistujú alternatívy k udržateľnému hospodárstvu: „Európa musí byť trvalo udržateľná, lebo inak zanikne“.

Organizácie občianskej spoločnosti žiadajú Srbsko, aby posilnilo právny štát

Počas 7. schôdze zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko, ktorá sa konala 23. októbra v Belehrade, mali organizácie občianskej spoločnosti z oboch strán možnosť preskúmať súčasný stav prístupového procesu Srbska.

EHSV víta prvú pôžičku pre sociálne hospodárstvo v rámci Junckerovho plánu

Európska investičná banka (EIB) udelila španielskemu podniku sociálneho hospodárstva ILUNION 35-miliónový úver. Tento úver je uznaním potenciálu sociálneho hospodárstva, ktorý EHSV rozpoznal už dávno. Vďaka tejto pôžičke by sa malo vytvoriť 725 pracovných miest.

Aktuality EHSV

Člen Komisie Stylianides: rescEU je len prvou etapou zlepšovania mechanizmu civilnej ochrany

Vzhľadom na dramatický vplyv zmeny klímy EHSV naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali ďalšie spoločné opatrenia a politiky ako súčasť návrhu systému rescEU, aby bolo možné účinnejšie a efektívnejšie reagovať na katastrofy.

 

Občianska spoločnosť musí podľa EHSV zohrávať väčšiu úlohu v rámci vonkajšej činnosti EÚ

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini sa 17. októbra 2018 zúčastnila na plenárnom zasadnutí EHSV s cieľom prediskutovať hlavné vonkajšie hrozby a výzvy, ktorým čelí EÚ. Predseda EHSV Luca Jahier vyzdvihol významnú úlohu EÚ ako hlavného poskytovateľa humanitárnej pomoci, pričom pripomenul, že „organizácie občianskej spoločnosti chcú byť súčasťou tohto úsilia“.

40 % z rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy

Stanoviskom na tému Európsky pakt financie – klíma chce EHSV zabezpečiť financovanie potrebného prechodu na ekologizáciu nášho hospodárstva. Tvrdí, že 40 % rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom.

Silná, plne financovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je podľa EHSV nevyhnutnosťou.

EHSV sa domnieva, že silná, plne financovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je nevyhnutnosťou a odmieta akékoľvek znižovanie rozpočtu SPP. Víta legislatívne návrhy týkajúce sa SPP s novým zameraním na vyššie ambície v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, subsidiarity a zjednodušenia, pričom však chce zabezpečiť, aby SPP aj naďalej bola spoločnou politikou so silným jednotným trhom.

EHSV prichádza s novými návrhmi na zlepšenie správy hospodárskych záležitostí v EÚ

EU economic governance

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal balík stanovísk týkajúcich sa správy hospodárskych záležitostí v EÚ, a európskym rozhodujúcim činiteľom tak poskytol vstupy do prebiehajúcej diskusie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a do nového európskeho semestra.

Škrty v rozpočtovej politike sú nesprávnym signálom

EHSV je pevne presvedčený, že politika súdržnosti je kľúčovým prvkom budúcnosti Európy. Vyžaduje si však dostatočné zdroje a vhodnú reformu. Zníženie rozpočtu na programové obdobie 2021 – 2027 by verejnosti vyslalo nesprávny signál a pre politiku súdržnosti by mohlo byť škodlivé. Je nevyhnuté zachovať rozpočet na súčasnej úrovni a navýšiť ho pre oblasť územnej spolupráce.

EHSV vyzýva na rýchly, ale postupný prechod k udržateľnému hospodárstvu

EÚ sa zaviazala, že okrem sociálnych cieľov bude pracovať aj na dosiahnutí nízkouhlíkového a udržateľnejšieho hospodárstva s efektívnejším využívaním zdrojov. Financovanie týchto záväzkov so zohľadnením environmentálnych, sociálnych a správnych kritérií predstavuje obrovskú investičnú výzvu.

EHSV podporuje testovanie SBBS na trhoch, ale žiada pevnejší podporný rámec pre nový finančný nástroj

SBBS

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi (SBBS) môžu prispieť k väčšej diverzifikácii a zníženiu rizika pre portfóliá štátnych dlhopisov, ktorými disponujú banky a iné finančné subjekty. To by mohlo mať pozitívny vplyv na stabilitu a odolnosť finančného systému a zlepšiť integráciu finančného trhu.

Nové fondy na riadenie migrácie a hraníc by sa mali zameriavať na integráciu migrantov

EHSV podporuje nový fond pre azyl a migráciu a fond pre riadenie hraníc a víz. V stanovisku prijatom na októbrovom plenárnom zasadnutí, ktoré vypracoval Giuseppe Iuliano, výbor súhlasí s rozhodnutím Komisie navýšiť rozpočet pre obidve oblasti politiky, ale tvrdí, že slovo „integrácia“ by malo zostať v názve fondu pre migráciu, a že by sa mali vypracovať ustanovenia upravujúce legálny vstup do EÚ.

EHSV je proti škrtom v ESF+ – hlavnom fonde EÚ pre investovanie do ľudí

EHSV sa veľmi kriticky stavia k navrhovanému šesťpercentnému zníženiu finančných prostriedkov pre nový Európsky sociálny fond plus, ktorý v nasledujúcom dlhodobom európskom finančnom období 2021 – 2027 zlúči viaceré existujúce fondy a programy zamerané na posilnenie sociálneho rozmeru Únie.

 

Tretí balík opatrení v oblasti mobility by mal zohľadňovať všetky druhy dopravy

Nový návrh Komisie musí byť ambicióznejší a zohľadňovať všetky dostupné druhy dopravy. Mal by sa v ňom klásť osobitný dôraz na intermodalitu osobnej a nákladnej dopravy. V stanovisku, ktoré vypracovala Giulia Barbucci, prijatom na októbrovom plenárnom zasadnutí, EHSV podporuje tretí balík opatrení v oblasti mobility, ktorý predložila Komisia, dožaduje sa však ambicióznejšieho návrhu.

Odkaz EHSV Komisii: digitalizácia musí byť inkluzívna

Program Digitálna Európa, ktorý vytvorila Komisia, je krokom správnym smerom, pretože uznáva kľúčovú úlohu digitálnych zručností, mohol by však byť užšie spätý so spoločenskou realitou. EHSV v stanovisku, ktoré vypracovali Norbert Kluge a Ulrich Samm a ktoré výbor prijal na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí, podporuje návrh Komisie a upozorňuje na to, že digitalizácia v Európe musí byť inkluzívna a „digitálne výnosy“ musia byť pomocou vhodných politických opatrení spravodlivo rozdelené.

Dostať spotrebiteľov viac do centra financií

Digitálne cezhraničné finančné služby si zatiaľ veľmi nezískali európskych spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú vnútroštátne retailové banky a priamy kontakt s nimi. Treba vyvinúť viac úsilia a poskytnúť európskym spotrebiteľom lepší výber, ľahko pochopiteľné produkty a cenovo dostupné služby. Zároveň sa musí zlepšiť bezpečnosť a istota cezhraničných transakcií. To sú hlavné závery z diskusie, ktorá sa konala na pôde EHSV 26. septembra.

Aktuality skupín

EÚ konečne na ceste k sociálnej Európe?

skupina Pracovníci

Seminár o Európskom pilieri sociálnych práv v St. Pöltene 12. októbra 2018
 

Slobodné povolania 4.0: udržateľná transformácia odborných charakteristík

Skupina Rozmanitá Európa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Skupina Rozmanitá Európa bude hostiť podujatie o slobodných povolaniach zamerané na udržateľnú transformáciu odborných charakteristík. Cieľom podujatia je získať nový pohľad, aby sa dospelo k nadčasovej definícii slobodných povolaní v digitalizovanom svete.

Ako podporovať podniky v digitálnom veku – digitalizácia MSP

skupina EHSV Zamestnávatelia

Nedostatočná informovanosť, slabo rozvinutá infraštruktúra, vysoké investičné náklady, ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami či ich nedostatok sú len niektoré z problémov, ktorým musia MSP čeliť, keď sa pokúšajú využívať výhody digitálnej revolúcie. Účastníci konferencie na tému „Ako podporovať podniky v digitálnom veku – digitalizácia MSP“ sa pokúsili identifikovať potenciálne prekážky a navrhnúť riešenia na ich odstránenie v budúcnosti. Toto podujatie sa uskutočnilo 24. októbra 2018 vo Viedni (Rakúsko).

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Vaša Európa, váš názor 2019: Hlasujte za budúcnosť!

Vaša Európa, váš názor, hlavné podujatie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktoré mladým ľuďom umožňuje zapojiť sa do tvorby európskej politiky, oslávi na budúci rok svoje 10. výročie. Rok 2019 bude volebným rokom a nový Európsky parlament bude musieť prijať veľmi dôležité rozhodnutia v čase, keď sa všetko zásadne mení, od hospodárstva až po komunikáciu, od politiky po spoločenské trendy.