Príhovor Lucu Jahiera, predsedu EHSV

Tím #vonderleyen dostal zelenú: Zabezpečme teraz udržateľnú Európu v záujme jej občanov!

27.11.2019

Dnešným hlasovaním v Európskom parlamente sa Európe otvára cesta do novej éry. Som presvedčený, že nová predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen a jej tím výkonných podpredsedov, podpredsedov a komisárov prinesú nášmu kontinentu nový impulz po povzbudivých výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu v máji. Naši občania nám dali päť rokov na to, aby sme vybudovali Európu zajtrajška. Nemali by sme túto príležitosť premárniť.

Program pre Európu, ktorý predostrela nová predsedníčka Komisie, obsahuje ekologický dohovor ako našu novú stratégiu rastu pre udržateľnú Európu, zahŕňa rodovú rovnosť a základné práva a do veľkej miery zohľadňuje priority Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Ako zástupcovia európskej občianskej spoločnosti sme pevne presvedčení, že je najvyšší čas, aby EÚ prijala a zaviedla ambiciózny udržateľný program. Bude si to vyžadovať zmenu nášho zmýšľania.

EHSV na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí predložil svoj príspevok k pracovnému programu Európskej komisie na nasledujúcich päť rokov, pričom zdôraznil, že EÚ sa musí zamerať na zmenu klímy, digitalizáciu, právny štát a globalizáciu, a musí prijať nový systém riadenia – taký, do ktorého väčšmi zapojí organizácie občianskej spoločnosti.

EHSV odporúča Európskej komisii, aby svoj pracovný plán na rok 2020 a ďalšie roky štruktúrovala okolo tohto piliera. Výbor tiež požaduje zastrešujúcu stratégiu EÚ v oblasti udržateľnosti do roku 2050, aby sa podarilo naplniť ciele Agendy 2030 a 17 cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sa Európska únia zaviazala do roku 2030 dosiahnuť.

Je potrebné, aby sme konali súčasne na všetkých úrovniach a zabezpečili pohotovú reakciu s cieľom riešiť naliehavé environmentálne, hospodárske a sociálne výzvy. V záujme spravodlivého a primeraného prechodu má prvoradý význam uplatňovanie sociálneho piliera. Výbor tiež zdôrazňuje, že nová riadiaca štruktúra EÚ, ako aj nové pravidlá a nástroje na prípravu a vykonávanie politík EÚ majú kľúčový význam. Konkrétne by sa mala posilniť úloha Európskeho parlamentu, aby sa podporila demokratická zodpovednosť.

Cieľ udržateľnosti vo všetkých jej aspektoch si vyžaduje značné úsilie a angažovanosť všetkých zúčastnených strán. Otvorená demokratická diskusia opierajúca sa o štruktúrované zapojenie občianskej spoločnosti je preto mimoriadne dôležitá, aby sa zabezpečilo, že transformácia bude spravodlivá a účinná.

Zaznamenali sme aj rozhodnutie pani von der Leyen dať nový impulz európskej demokracii prostredníctvom Konferencie o budúcnosti Európy. Táto konferencia sa musí uskutočniť za plnej účasti EHSV ako inštitúcie EÚ, ktorá má najbližšie k občanom a je najautentickejším stelesnením participatívnej demokracie. Veľmi ma teší, že bol uznaný význam kultúry ako spojenia medzi našou minulosťou a budúcnosťou a že je menovite zahrnutá do portfólia komisárky Mariye Gabriel.

Viac než kedykoľvek predtým sme odhodlaní podporovať Úniu, ktorá sa snaží dosiahnuť viac.

Ako povedala nová predsedníčka: Dajme sa do práce, SPOLOČNE!