V stanovisku z vlastnej iniciatívy prijatom v októbri poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) vyzvala na inkluzívny sektorový prechod na digitalizovaný železničný priemysel a navrhla iniciatívu vedenú Komisiou na získanie potrebných investícií vo výške 100 miliárd EUR.

„Na urýchlenie digitalizácie je dôležité urýchliť aj zavedenie európskeho systému riadenia železničnej dopravy,“ uviedol spravodajca Alberto Mazzola. „Železnica by sa mohla stať pilierom rozvoja aspektu mobility európskej digitálnej identity prostredníctvom regulačného prostredia, ktoré riadi hospodársku súťaž a inovácie.“

Na poprednom mieste programu by tiež mal byť rozvoj technického a regulačného rámca. „Európski sociálni partneri musia nadviazať dialóg s cieľom predvídať a zmierňovať vplyv automatizácie a digitalizácie, a tým zabezpečiť spravodlivý prechod,“ zdôraznil pomocný spravodajca Guy Greivelding.

Počas obdobia prechodu na digitalizovaný železničný systém je tiež dôležité zvážiť aspekt bezpečnosti a prijať rozsiahle opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. EHSV preto v tejto súvislosti odporúča silnejšiu spoluprácu medzi Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Železničnou agentúrou EÚ (ERA). (sma)