Udržateľnosť v pracovnom programe Európskej komisie na rok 2020

Skupina Pracovníci v EHSV

Digitalizácia, zmena klímy, demografia a globalizácia sú štyri dominujúce témy v novom funkčnom období Európskeho parlamentu a Komisie. Na ich riešenie je potrebný nový, udržateľný priemyselný model, ktorý zabezpečí spravodlivý prechod k obehovému a ekologickému hospodárstvu. Skúsenosti z minulosti (ako je napr. hnutie žltých viest) poukazujú na to, že tieto naliehavé opatrenia nezískajú podporu verejnosti, ak nebudú zohľadňovať pracovníkov, resp. ak pracovníci budú musieť sami niesť toto bremeno.

Potrebujeme globálnu stratégiu zlepšujúcu postavenie občanov a pracovníkov, ktorá zabezpečí udržateľnosť a bude chrániť základné práva. Napredovanie smerom k inkluzívnej budúcnosti znamená, že EÚ musí vypracovať právne záväzné nástroje zabezpečujúce minimálny príjem, životné minimum a spoločné rámce pre poistenie v nezamestnanosti.

Na tento účel by sa sociálne investície (do zdravia, vzdelávania, sociálneho začlenenia a ekologickej transformácie) mali vyňať z Paktu stability a rastu prostredníctvom „zlatého pravidla“, ktoré zaručí riadny rozvoj a vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a udržateľnosť verejných financií. Úsilie o udržateľnosť musí preto vždy zahŕňať sociálny, hospodársky a environmentálny rozmer, pričom zaťaženie a zodpovednosť musia byť primerane rozložené, najmä pokiaľ ide o zdaňovanie. Sociálny dialóg, zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík a rešpektovanie kolektívneho vyjednávania a práv pracovníkov sú základnými nástrojmi na dosiahnutie tohto spravodlivého prechodu, ktorý na nikoho nezabúda. (prp)