EHSV: Sú potrebné iniciatívy na využitie obrovského potenciálu rastu v oblasti modrého biohospodárstva

Potenciál modrého biohospodárstva v EÚ zostáva nevyužitý. EHSV preto odporúča zrealizovať celoeurópske pilotné projekty, do ktorých by boli zapojené miestne zainteresované strany a vedecká obec.

Na žiadosť fínskeho predsedníctva vypracoval EHSV prieskumné stanovisko s názvom Modré hospodárstvo venované hospodárskym aktivitám, ktoré sa opierajú o udržateľné využívanie obnoviteľných vodných zdrojov a súvisiace expertízy. Stanovisko bolo prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí EHSV.

Ako uviedol spravodajca Simo Tiainen, „obnovenie biodiverzity morí, jazier a riek by prinieslo nové príležitosti pre podniky. Na to sú potrebné technologické inovácie a finančná podpora prostredníctvom vhodných nástrojov.“

Modré hospodárstvo by sa malo stať hlavným bodom programu spolupráce medzi EÚ a OSN a nástrojom na dosiahnutie cieľov v oblasti zmeny klímy stanovených v rámci Parížskej dohody. „Bude si to vyžadovať významné úsilie zamerané na obnovu biodiverzity v morských a vnútrozemských vodách, ako aj na využitie ich potenciálu na zachytávanie CO2. Týmto spôsobom môžeme tiež vytvoriť kvalitné pracovné miesta vo vidieckych, pobrežných a ostrovných oblastiach,“ uzavrel pomocný spravodajca Henry Malosse. (mr)