Práva a občianstvo EÚ by nemali byť na predaj

V nadväznosti na finančnú krízu zaviedlo niekoľko členských štátov EÚ v uplynulých rokoch systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom s cieľom prilákať investície a zvýšiť svoje príjmy. Podľa stanoviska, ktoré EHSV prijal na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí, prináša tento postup vážne riziká a vo všetkých členských štátoch EÚ by mal byť zakázaný.

Značný počet členských štátov EÚ zaviedol systémy, ktoré umožňujú občanom tretích krajín získať rýchlejšie občianstvo EÚ alebo povolenie na pobyt výmenou za významné investície v týchto členských štátoch – tzv. „zlaté pasy“ alebo „zlaté víza“. Vo svojom stanovisku na tému Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom v Európskej únii EHSV spochybňuje tieto praktiky a vyzýva členské štáty, aby postupne upustili od uplatňovania týchto systémov alebo predložili rozumné argumenty, prečo tak neurobia.

Výbor v stanovisku podporil nedávnu správu výskumnej služby Európskeho parlamentu, v ktorej sa tiež požaduje čo možno najskoršie ukončenie uplatňovania existujúcich systémov. Okrem toho aj Komisia vo svojej správe poukazuje na to, že tieto systémy predstavujú riziká z hľadiska bezpečnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, daňových únikov a obchádzania pravidiel EÚ.

Podľa spravodajcu stanoviska EHSV Jeana-Marca Roiranta „sa v týchto systémoch často nedodržiavajú základné práva, ktoré sú podstatou európskej spolupráce“ a je potrebné ukončiť ich uplatňovanie v celej EÚ. „EHSV vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že práva EÚ a občianstvo EÚ sa propagujú, akoby išlo o tovar na predaj,“ dodal. (dgf)