Európsky semester: Cyklus 2020 sa musí zamerať na udržateľný a inkluzívny rast

Koordinácia hospodárskych politík v členských štátoch musí podľa EHSV viesť v roku 2020 k odvráteniu rizika recesie a nasmerovaniu hospodárstva EÚ na cestu vedúcu k udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Súčasťou toho by malo byť intenzívnejšie reformné úsilie, investície, dodržiavanie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN), ako aj štruktúrovanejšie zapojenie občianskej spoločnosti do procesu európskeho semestra.

V troch nedávno prijatých dokumentoch privítal EHSV ďalší rozvoj európskeho semestra v roku 2019, ako je nové zameranie na investície a väčší význam sociálnych a environmentálnych cieľov. Požadoval však aj niekoľko ďalších úprav, ktoré by mohli zlepšiť semester, zmierniť terajšie riziká a posilniť odolnosť a rast EÚ a ekonomík eurozóny.

EHSV sa domnieva, že je nevyhnutné, aby fiškálna politika sprevádzala expanzívnu menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB) pozitívnym zámerom fiškálnej politiky v rámci eurozóny, pričom by sa zároveň zachovali zásady fiškálnej disciplíny.

V rámci budúceho cyklu európskeho semestra by sa popri tom mali prijať ďalšie dôležité opatrenia s cieľom:

  • stimulovať účinné štrukturálne reformy prostredníctvom vhodne nasmerovaných investičných stratégií,
  • zamerať sa zároveň na sociálne, environmentálne, makroekonomické a fiškálne ciele,
  • naďalej podporovať verejné a súkromné investície,
  • riešiť otázku nedostatočného dodržiavania PMN zo strany členských štátov.

EHSV vyzýva takisto na intenzívnejšie zapojenie občianskej spoločnosti na európskej a národnej úrovni a vo všetkých fázach európskeho semestra. Mohlo by to viesť k väčšiemu odhodlaniu realizovať reformy a väčšej zodpovednosti za ne na národnej úrovni a následne k účinnejšiemu a udržateľnejšiemu vykonávaniu. Výbor okrem toho odporúča, aby sa výročné konzultácie s občianskou spoločnosťou konali pod jeho záštitou v každom členskom štáte a na úrovni EÚ.

Výbor poskytol svoj politický príspevok k ďalšiemu cyklu európskeho semestra v dvoch nadväzujúcich stanoviskách týkajúcich sa ročného prieskum rastu a odporúčania Rady o hospodárskej politike eurozóny, ako aj v informačnej správe týkajúcej sa návštev krajín v súvislosti so zapojením občianskej spoločnosti do európskeho semestra. (jk)