Perspektíva miestnej úrovne – podcast EHSV „The Grassroots View“

1. epizóda – Čo sa stalo s právnym štátom?

Titel 1

Perspektíva miestnej úrovne („The Grassroots View“) je nová séria podcastov, ktorú spustil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Zaoberá sa aktuálnymi otázkami, o ktorých každý diskutuje, ale robí tak z pohľadu občianskej spoločnosti, pričom predkladá svedectvá zainteresovaných strán z praxe a príspevky členov EHSV, ktorí zastupujú ich záujmy v Bruseli.

Dostupné jazyky:

Úvodník

„Rovnoprávna spoločnosť by bola spoločnosť, v ktorej by neexistovalo slovo «rod», v ktorej by každý mohol byť sám sebou,“vyhlásila americká novinárka a feministka Gloria Steinem.

Na to, aby sme to dosiahli, však musíme zdvojnásobiť naše úsilie. Hoci sa dosiahol určitý pokrok, rovnosť medzi mužmi a ženami je aj naďalej snom. EHSV sa už roky snaží zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto otázke a zaradiť ju medzi aktuálne priority. Už nechceme počuť vyhlásenia o dobrých úmysloch v oblasti rovnosti. Chceme, aby sa prijali politické rozhodnutia na jej dosiahnutie.

Musíme prekonať existujúce stereotypy. Musíme sa postaviť proti stereotypom, ktoré sprostredkúvajú niektoré médiá, náboženské či iné skupiny. Požadujeme, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi aktívne presadzovala vo všetkých oblastiach. Inak budeme musieť čakať ďalších sto rokov, aby sme rovnosť medzi ženami a mužmi skutočne dosiahli.

Dôležité dátumy

19. decembra 2019, Brusel

, 16. schôdza domácej poradnej skupiny EÚ v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

22. – 23. januára 2020, Brusel

plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

EHSV organizuje svoju prvú konferenciu o právnom štáte

Konferencia EHSV na tému „Základné práva a právny štát – trendy v EÚ z pohľadu občianskej spoločnosti“, ktorá sa konala 5. novembra v Bruseli, naznačila naliehavú potrebu zapojiť občiansku spoločnosť do podpory kultúry právneho štátu v Európe.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zavedie nové logo

Nové logo s tromi oblúkmi symbolizuje kompromis medzi tromi skupinami výboru, ktorý je základom činnosti EHSV.

Koncoročný pozdrav

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

chceli by sme sa Vám poďakovať za prejavený záujem v roku 2019: za každé Vaše lajknutie, zdieľanie, preposlaný tvít a za všetky povzbudivé slová, ktoré si veľmi vážime.

Prajeme všetkým veselé Vianoce a úspešný rok 2020!

Tím EHSV info

Aktuality EHSV

Európsky parlament dal zelenú novej Európskej komisii. Funkcie sa ujme 1. decembra 2019

Príhovor Lucu Jahiera, predsedu EHSV

Tím #vonderleyen dostal zelenú: Zabezpečme teraz udržateľnú Európu v záujme jej občanov!

27.11.2019

Dnešným hlasovaním v Európskom parlamente sa Európe otvára cesta do novej éry. Som presvedčený, že nová predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen a jej tím výkonných podpredsedov, podpredsedov a komisárov prinesú nášmu kontinentu nový impulz po povzbudivých výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu v máji. Naši občania nám dali päť rokov na to, aby sme vybudovali Európu zajtrajška. Nemali by sme túto príležitosť premárniť.

Brexit je len etapa, nie cieľ

Súčasťou októbrového plenárneho zasadnutia EHSV bola 30. októbra aj diskusia s hlavným vyjednávačom Európskej únie pre brexit Michelom Barnierom. Počas nej vyzval Barnier na uzavretie úzkeho partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite majúc na pamäti, že prioritou musí byť mier v Írsku a že „o integrite jednotného trhu nemožno vyjednávať“.

A cenu EHSV pre občiansku spoločnosť získava...

Európsky hospodársky a sociálny výbor vybral päť finalistov spomedzi takmer 180 inšpirujúcich projektov, ktoré sa prihlásili do súťaže o jeho Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019. Tento ročník je venovaný posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť.

Práva a občianstvo EÚ by nemali byť na predaj

V nadväznosti na finančnú krízu zaviedlo niekoľko členských štátov EÚ v uplynulých rokoch systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom s cieľom prilákať investície a zvýšiť svoje príjmy. Podľa stanoviska, ktoré EHSV prijal na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí, prináša tento postup vážne riziká a vo všetkých členských štátoch EÚ by mal byť zakázaný.

Udržateľný rozvoj musí byť najvyššou prioritou pre budúcnosť Európy

Udržateľný rozvoj musí byť jadrom budúcnosti Európy. V uznesení, ktoré pripravili Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw a Lutz Ribbe a ktoré bolo prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí, odporúča EHSV Európskej komisii, aby svoj budúci pracovný plán na rok 2020 a ďalej sformulovala práve okolo tohto piliera. Výbor žiada zastrešujúcu stratégiu EÚ v oblasti udržateľnosti do roku 2050, aby sa podarilo naplniť ciele programu OSN do roku 2030 a jeho 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa Európska únia zaviazala dosiahnuť do roku 2030.

„Geostrategická a historická chyba“

EHSV kritizuje rozhodnutie Európskej rady neotvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom

Kultúra môže byť hnacou silou posilňovania EÚ

Súčasťou októbrového plenárneho zasadnutia EHSV bola aj diskusia na tému rEUnaissance -– Kultúrna vízia pre Európu.

Vo svojom otváracom príhovore predseda EHSV Luca Jahier vyzdvihol skutočnosť, že Emmanuel Macron sa stotožnil s jeho myšlienkou európskej renesancie. „Nemali by sme zabúdať na to, že predtým, než náš kontinent spojila politická myšlienka, ho spájala kultúra – a takýto priestor spoločnej kultúry si nevyžaduje homogenitu, ale prekvitá vďaka rozmanitosti a pohybu.

EHSV: Sú potrebné iniciatívy na využitie obrovského potenciálu rastu v oblasti modrého biohospodárstva

Potenciál modrého biohospodárstva v EÚ zostáva nevyužitý. EHSV preto odporúča zrealizovať celoeurópske pilotné projekty, do ktorých by boli zapojené miestne zainteresované strany a vedecká obec.

EHSV navrhuje zaviesť certifikáciu EÚ pre dôveryhodné produkty umelej inteligencie

EHSV navrhuje, aby EÚ vypracovala systém certifikácie pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktorú by zabezpečoval nezávislý orgán na základe testovania hlavných požiadaviek na výrobky, ako sú odolnosť, bezpečnosť a absencia predsudkov, diskriminácie alebo zaujatosti. Tento návrh bol predložený v dvoch nedávnych stanoviskách EHSV, v ktorých sa hodnotia etické usmernenia Európskej komisie o umelej inteligencii. EHSV navrhuje, aby EÚ vypracovala systém certifikácie pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktorú by zabezpečoval nezávislý orgán na základe testovania hlavných požiadaviek na výrobky, ako sú odolnosť, bezpečnosť a absencia predsudkov, diskriminácie alebo zaujatosti. Tento návrh bol predložený v dvoch nedávnych stanoviskách EHSV, v ktorých sa hodnotia etické usmernenia Európskej komisie o umelej inteligencii.

Technológia blockchainu: EÚ by sa mala stať svetovým lídrom, vraví EHSV

Technológia blockchainu má potenciál zmeniť spoločnosť, je však potrebná právna jednoznačnosť a istota, a teda aj spoločný prístup EÚ. Toto je hlavné posolstvo stanoviska z vlastnej iniciatívy, ktoré EHSV prijal 30. októbra a v ktorom vyzýva Európsku komisiu, aby spustila rozsiahlu iniciatívu s cieľom dosiahnuť, aby sa EÚ stala globálnou autoritou v tejto oblasti.

EHSV vyzýva na SPP, ktorá zabezpečí generačnú výmenu

Spolupráca a partnerstvo medzi EÚ, národnými vládami a občianskou spoločnosťou bude mať zásadný význam pre podporu generačnej výmeny medzi poľnohospodármi.

Európsky semester: Cyklus 2020 sa musí zamerať na udržateľný a inkluzívny rast

Koordinácia hospodárskych politík v členských štátoch musí podľa EHSV viesť v roku 2020 k odvráteniu rizika recesie a nasmerovaniu hospodárstva EÚ na cestu vedúcu k udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Súčasťou toho by malo byť intenzívnejšie reformné úsilie, investície, dodržiavanie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN), ako aj štruktúrovanejšie zapojenie občianskej spoločnosti do procesu európskeho semestra.

Železničná doprava by mala byť príkladom bezproblémového a inkluzívneho prechodu na digitálnu éru

V stanovisku z vlastnej iniciatívy prijatom v októbri poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) vyzvala na inkluzívny sektorový prechod na digitalizovaný železničný priemysel a navrhla iniciatívu vedenú Komisiou na získanie potrebných investícií vo výške 100 miliárd EUR.

Aktuality skupín

Podniky môžu podporiť udržateľnosť!

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Udržateľnosť má pre podniky a zamestnávateľov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu ako hnacie sily rozvoja, prvoradý význam. Zdravé a stabilné hospodárstvo je nevyhnutným predpokladom udržateľného rozvoja. Musíme nájsť riešenia, ktoré sú prospešné z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Zatiaľ čo rôzne zainteresované strany chápu udržateľnosť veľmi podobne, často sa líšia v tom, ako ju dosiahnuť.

Udržateľnosť v pracovnom programe Európskej komisie na rok 2020

Skupina Pracovníci v EHSV

Digitalizácia, zmena klímy, demografia a globalizácia sú štyri hlavné témy v novom funkčnom období Európskeho parlamentu a Komisie. Na ich riešenie je potrebný nový, udržateľný priemyselný model, ktorý zabezpečí spravodlivý prechod k obehovému a ekologickému hospodárstvu. Skúsenosti z minulosti (ako je napr. hnutie žltých viest) poukazujú na to, že tieto naliehavé opatrenia nezískajú podporu verejnosti, ak nebudú zohľadňovať pracovníkov, resp. ak pracovníci budú musieť sami niesť toto bremeno.

Nové vzory pre spoločnosti v Európe

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Vzhľadom na to, že rodová rovnosť je jednou z priorít novej predsedníčky Európskej komisie, a že sa začína obdobie transpozície smernice EÚ nazvanej Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov do právnych predpisov členských štátov, je nevyhnutné, aby sa preskúmala interakcia medzi rodovou rovnosťou, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, rodičovstvom, súčasnými rodinami, kariérou, pomocou rodinným príslušníkom so zdravotným postihnutím a demografiou.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Fotografie a Fotografia a film pri príležitosti ukončenia kultúrnych aktivít EHSV v roku 2019

Kultúrny program EHSV v roku 2019 bude ukončený výstavou fotografií o jednom z najvýznamnejších miest priemyselného dedičstva v Chorvátsku a inšpirujúcim filmom o tom, že inakosť je novou normou.