Dostupné jazyky:

Úvodník

Bez mieru niet rastu, prosperity, ani budúcnosti

Mier je niečo, za čo sa oplatí bojovať každý jeden deň.

Ako sa vždy povie, primárnym dôvodom existencie Európskej únie je skutočnosť, že EÚ zabezpečuje mier medzi svojimi členmi viac než sedem desaťročí. Ďalším presvedčivým argumentom v prospech Európy je to, ako pomáha krajinám bývalého Východného bloku opäť sa pripojiť k Západu – niečo, čo by nikdy nebolo možné v takom krátkom čase bez Únie. Európska únia dáva ľuďom pocit spolupatričnosti a posilňuje európsku identitu.

Dôležité dátumy

22-23/11/2018, Atény, Grécko

12. seminár občianskej spoločnosti o médiách, ktorý organizuje EHSV – Opätovne potvrdiť európske hodnoty

28/11/2018, Brusel

Spotrebiteľský summit EHSV

12-13/12/2018, Brusel

Plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Delegácia EHSV diskutuje s albánskymi partnermi o sociálnom dialógu a politike v oblasti mládeže

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa 24. – 25. septembra stretli so zástupcami albánskej občianskej spoločnosti v Tirane, aby diskutovali o stave sociálneho dialógu v Albánsku a politike v oblasti mládeže a zapojení mládeže v krajine.

Päť otázok pre Eleonoru Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio nahrádza od 1. októbra 2018 Petra Lindvalda-Nielsena na čele komunikačného oddelenia EHSV.

#JubelFestival – Členovia EHSV diskutovali o nových myšlienkach pre budúcu Európu

V sobotu 22. septembra 2018 sa v bruselskom parku Leopold uskutočnil festival Jubel, ktorý je prvým festivalom o európskej demokracii v Belgicku a príležitosťou na výmenu názorov a skúseností. O budúcnosti Európy diskutovali členovia EHSVPierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert a Daniel Mareels. Ide o tému, ktorá je vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu obzvlášť relevantná.

 

Porozumieť Európe vo svojom materinskom jazyku

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadal výstavu s názvom EÚ hovorí vaším jazykom, ktorou si pripomína 60. výročie prvého právneho aktu Európskej únie, nariadenia č. 1/58, ktoré stanovuje používanie jazykov v inštitúciách EÚ. Výstava vzdáva hold bohatstvu mnohojazyčnej Európy.

Aktuality EHSV

Projekty z 27 krajín, ktoré sa usilujú o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

O cenu EHSV, ktorou sa v tomto roku odmeňujú inovatívne iniciatívy na podporu identít, európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v Európe, sa uchádza 148 kandidátov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), hlas občianskej spoločnosti na európskej úrovni, vyhlásil súťaž o cenu v hodnote 50 000 EUR v júni tohto roku. Možnosť predkladať žiadosti, ktorá vypršala 7. septembra, prilákala kandidátov z 27 členských štátov, čo poukazuje na rastúci záujem občianskej spoločnosti o túto cenu od roku 2017, keď bolo zastúpených iba 20 krajín.

EESC to advocate for an ambitious EU budget of at least 1.3% of EU GNI

At a plenary debate in September with Günther Oettinger (Commissioner for Budget and HR) on the EU's Multiannual Financial Framework 2021-2027, the EESC called - in line with the European Parliament's position - for an ambitious budget of at least 1.3% of GNI. This volume would provide the EU with the tools to tackle current and future challenges. An agreement on a robust budget before the European elections in May 2019 would send an important political message and ensure that important spending programmes could start without delay.

Konferencia EHSV vyzýva na skutočný záväzok k ambicióznej politike súdržnosti po roku 2020

Návrhy Európskej komisie týkajúce sa politiky súdržnosti po roku 2020 obsahujú mnohé pozitívne aspekty, ale nie sú dostatočne rozvinuté. Rozpočet v súvislosti so súdržnosťou sa znížil o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim a nebude postačovať na pokrytie potrieb vyplývajúcich zo súčasnej politickej agendy a životného prostredia. Konečná dohoda o rozpočte EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 musí byť uzavretá pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 vzhľadom na výzvy, pred ktorými stojí EÚ.

Preklenutie digitálnych rodových rozdielov by zvýšilo európsky HDP o 16 miliárd EUR

Digitálne rodové rozdiely sú dôsledkom diskriminácie voči ženám, ktorá začína už v ranom detstve. EHSV navrhuje viacúrovňový prístup a holistické politiky zamerané na rôzne zdroje nerovností.

Vo všetkých typoch pracovnoprávnych vzťahov musí byť pracovníkom zaručená sociálna ochrana

Prístup k sociálnej ochrane je kľúčovým prvkom spravodlivejšej spoločnosti, avšak pre mnohých ľudí na európskom trhu práce, a najmä pre ľudí využívajúcich nové formy práce a pre samostatne zárobkovo činné osoby, je tento prístup čoraz častejšie nedostatočný, varoval Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku k návrhu Komisie na odporúčanie o prístupe k sociálnej ochrane.

ECI Minority SafePack presented at the EESC

Organizátori Európskej iniciatívy občanov (EIO) Minority SafePack predstavili na plenárnom zasadnutí EHSV 20. septembra svoju žiadosť zameranú na zlepšenie ochrany národnostných a jazykových menšín v Európe

Pravidlá na ochranu spotrebiteľov by mali chrániť spotrebiteľov pomáhať obchodníkom riešiť problémy v súvislosti s prudkým nárastom elektronického obchodu v Európe

Na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 20. septembra privítali zástupcovia európskych podnikov a spotrebiteľov návrh novej dohody so spotrebiteľom, ktorý predložila Komisia. Výbor zaujal stanovisko k balíku predpisov a zaujímal sa o to, či tento nový prístup povedie k splneniu sľubu prispôsobiť právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa v Európe digitálnemu veku. EHSV sa domnieva, že prioritou by malo byť zameranie na skutočné vykonávanie existujúcich právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

EHSV sa zasadzuje za inkluzívnu umelú inteligenciu, kde pri zavádzaní inteligentných technológií na pracovisku budú na prvom mieste pracovníci

EÚ musí zabezpečiť, aby umelá inteligencia neohrozila kvalitu práce v Európe. Interakcia medzi pracovníkmi a inteligentnými strojmi musí byť regulovaná tak, aby sa zaručilo, že človek nikdy nebude len vykonávateľom príkazov stroja, uviedol Európsky hospodársky a sociálny výbor v stanovisku prijatom na septembrovom plenárnom zasadnutí.

Treba zakázať všetky nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci a chrániť všetkých aktérov

Nekalé obchodné praktiky (NOP) majú nepriaznivé hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky. Potravinový dodávateľský reťazec je osobitne náchylný na NOP, ako konštatovala Komisia. Jej návrh smernice o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci však nie je dostačujúci.

EHSV požaduje pre online platformy záväzné opatrenia na boj proti dezinformáciám

Platformy sociálnych médií by mali byť zodpovednejšie a dodržiavať prísne pravidlá. EHSV súhlasí s Komisiou, že by to znamenalo veľký pokrok v boji proti dezinformáciám. Návrh Komisie však neobsahuje praktické kroky, ako tieto ciele dosiahnuť. V stanovisku, ktoré vypracoval Martin Siecker a ktoré EHSV prijal na plenárnom zasadnutí 19. septembra 2018, výbor žiada Komisiu, aby schválila záväzné opatrenia.

Nový návrh Komisie k digitálnemu trhu bude chrániť malé a stredné podniky

Nové nariadenie o digitálnom jednotnom trhu, ktoré navrhla Európska komisia, bude chrániť nielen spotrebiteľov v elektronickom obchode, ale vôbec po prvýkrát aj malé a stredné podniky. Podniky pôsobiace na online platformách a vyhľadávačoch budú môcť riešiť možné spory mimosúdnou cestou. Na tento pokrok upozorňuje spravodajca Marco Vezzani vo svojom stanovisku, ktoré plenárne zhromaždenie EHSV prijalo na svojom zasadnutí 19. septembra 2018.

Environmentálnemu akčnému plánu Komisie chýbajú ambície aj prostriedky

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) upozorňuje, že environmentálny akčný plán Európskej komisie, ktorého cieľom je zlepšiť nedostatočné a nejednotné uplatňovanie environmentálnych právnych predpisov EÚ a správu životného prostredia v celej EÚ, vykazuje vážny nedostatok ambícií a prostriedkov a obsahuje opatrenia, ktoré sú príliš slabé na to, aby primerane a jednotne trestali nedodržiavanie predpisov zo strany členských štátov.

EHSV podporuje návrhy Komisie investovať do inteligentnej, bezpečnej a udržateľnej mobility

Predseda EHSV Luca Jahier a členka Európskej komisie zodpovedná za dopravu Violeta Bulc sa zapojili na plenárnom zasadnutí EHSV 20. septembra 2018 do živej diskusie o mobilite. Jadrom diskusie s členmi EHSV boli vhodné regulačné prostredie pre dobre fungujúci jednotný európsky dopravný priestor, digitalizácia v technológiách pozemnej dopravy, lepšia interoperabilita medzi rôznymi existujúcimi systémami elektronického výberu mýta a investície do ekologickej mobility.

EHSV sa zasadzuje za posilnenie Nástroja na prepájanie Európy po roku 2020

Vyšší rozpočet, viac synergií medzi sieťami, sústavná technická podpora, opätovné potvrdenie záväzku investovať do projektov v oblasti elektrickej energie, ako aj dvojaké využitie civilno-vojenskej infraštruktúry. V stanovisku, ktoré pripravili Aurel Laurențiu Plosceanu a Graham Watson a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí EHSV 19. septembra 2018, EHSV do veľkej miery podporil nové nariadenie o Nástroji na prepájanie Európy (NPE) na obdobie 2021 – 2027, pričom poukázal na možnosti vylepšenia.

Aktuality skupín

Európsky sociálny model – môžeme si ho v globalizovanom svete ešte stále dovoliť?

skupina EHSV Zamestnávatelia

Ak chceme byť naďalej úspešní v sociálnej oblasti, potrebujeme hospodársky úspech. Udržateľnosť európskeho sociálneho modelu zabezpečíme jedine jeho zefektívnením a zvýšením produktivity Európy. Toto boli hlavné závery diskusie na tému „Európsky sociálny model – môžeme si ho v globalizovanom svete ešte stále dovoliť?“, ktorá sa uskutočnila 27. septembra 2018 v poľskom Sopote v Poľsku.

Zvrátenie euroskepticizmu

skupina Pracovníci v EHSV

Skupina Pracovníci sa tento mesiac zišla vo Viedni, aby diskutovala o rakúskom predsedníctve Rady EÚ, ako aj o hrozbách, ktorým čelia európski pracovníci a občania, a o stratégiách odborových zväzov na ich zvládnutie.

Boj proti populizmu sa týka všetkých

skupina EHSV Rozmanitá Európa

Hospodársky pokrok a sociálna stabilita predstavujú dve výborné zbrane proti euroskepticizmu, avšak nestačia. Na konferencii, ktorá sa konala 11. októbra 2018 v spolupráci s Voralberskou komorou pracovníkov a zamestnancov vo Feldkirchu, v Rakúsku, sa skupina EHSV Rozmanitá Európa venovala otázke, ako a prečo sa v EÚ objavil populizmus, a poukázala na kľúčovú úlohu, ktorú v boji proti nemu môže zohrávať občianska spoločnosť.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Opätovne potvrdiť európske hodnoty

Chrániť, propagovať a upevňovať naše dedičstvo hodnôt, to je úloha občianskej spoločnosti so zreteľom na nadchádzajúce európske voľby

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiada 22. a 23. novembra v Aténach 12. seminár občianskej spoločnosti o médiách, ktorý bude zameraný na európske hodnoty ako súčasť dedičstva Európskej únie.

Edvard Stepančič a cezhraničný konštruktivizmus

Ako sprievodné podujatie októbrového plenárneho zasadnutia bude vo Foyer 6 nainštalovaná výstava obrazov s názvom „Edvard Stepančič a cezhraničný konštruktivizmus“. Výstava pozostáva zo súkromnej kolekcie 21 originálnych umeleckých diel a otvorí ju predseda EHSV Luca Jahier, v stredu 17. októbra o 13.00 hod.

Food for Thought

V novembri sa v priestoroch EHSV pod názvom Food for Thought uskutoční výstava 25 olejomalieb na plátne od známeho umelca Bruca Thurmana. Výstava má podobu ilustrovanej kuchárskej knihy, ktorou sa návštevník vydá na cestu po Európe skrz recepty rôznych krajín a ich kulinárskeho bohatstva.