Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal, že Komisia skúma rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou na viaceré oblasti sociálnej politiky, čo si vyžaduje, aby Rada prijala návrhy v rámci spolurozhodovacieho postupu s Európskym parlamentom.

Ako sa uvádza v stanovisku EHSV, ktoré bolo prijaté na jeho plenárnom zasadnutí v septembri, v tejto oblasti je mimoriadne dôležité, aby bol Parlament zapojený do legislatívneho procesu EÚ za rovnakých podmienok ako Rada, keďže sociálne otázky sa týkajú priamo občanov a ovplyvňujú sociálnu súdržnosť, ktorá má rozhodujúci význam pre ďalšiu existenciu EÚ.

Niektoré oblasti sociálnej politiky si naďalej vyžadujú jednomyseľné hlasovanie v Rade.

„Európsky parlament by sa mal stať skutočným rovnocenným partnerom v rozhodovacom procese EÚ v oblasti sociálnej politiky. Toto sú dôležité podmienky pre zaistenie väčšej sociálnej spravodlivosti a demokracie. Ak na to zmluva poskytuje prostriedky, prečo otáľame s ich uplatnením?“ uviedol sprievodca stanoviska Christian Bäumler.

EHSV dôrazne trvá na tom, aby EÚ bola pri využívaní nástroja rozhodovania kvalifikovanou väčšinou naďalej odhodlaná uplatňovať zásadu subsidiarity.

Výbor podporuje úplný prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti nediskriminácie, pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa sociálnej bezpečnosti a ochrany pracovníkov, ako aj rozhodnutia upravujúce podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v EÚ. (ll)