Vyhlásenie predsedu EHSV Lucu Jahiera a podpredsedníčky pre komunikáciu Isabel Caño v súvislosti s ničivými požiarmi v Grécku

Vyhlásenie predsedu EHSV Lucu Jahiera a podpredsedníčky pre komunikáciu Isabel Caño v súvislosti s ničivými požiarmi v Grécku

V mene členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru by sme chceli vyjadriť svoju podporu obyvateľom Grécka.

Súcítime s obeťami a smútiacimi rodinami, ktoré v tejto tragédii prišli o svojich blízkych.

Naliehavo žiadame Európsku úniu, aby urobila všetky možné opatrenia a pomohla gréckej vláde zvládnuť túto prírodnú katastrofu.

Táto a ďalšie podobné katastrofy, ktoré postihli iné krajiny v Európe, sú dôsledkami zmeny klímy a jasným varovaním.

EHSV pripravuje v súčasnosti na žiadosť Európskej komisie stanovisko o prírodných katastrofách nazvané Zlepšenie reakcie EÚ v civilnej ochrane – rescEU, o ktorom sa bude hlasovať na októbrovom plenárnom zasadnutí výboru.

Opätovne potvrdzujeme svoje odhodlanie bojovať proti zmene klímy a žiadame, aby sa na európskej i na vnútroštátnej úrovni zavádzali cielené opatrenia na ochranu životného prostredia v súlade s Parížskou dohodou.