EHSV vyzýva na integrovanejší prístup k doprave

Doprava zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii udržateľného rozvoja. Je prínosom pre hospodárstvo, obchod i zamestnanosť, ale tiež nastoľuje otázky týkajúce sa životného prostredia, dopravy a bezpečnosti. V správe, ktorú vypracovala Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EHSV skúma ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a prostredníctvom prierezového prístupu, pri ktorom sa zohľadňujú hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty, naliehavo vyzýva Komisiu, aby pripravila nový a integrovaný rámec pre budúcu dopravnú politiku EÚ.

„Doprava je základnou politikou Európskej únie, ale politika v tejto oblasti sa žiaľ stále tvorí v uzavretých celkoch, čoho výsledkom sú značne roztrieštené prístupy a iniciatívy. Napríklad otázky týkajúce sa trhu sú súčasťou dopravnej politiky, zatiaľ čo otázky týkajúce sa klímy a energetiky sa riešia v rámci energetickej únie,“ skonštatovala pani Kylä-Harakka-Ruonala.

Takisto treba správne pristupovať k príležitostiam a výzvam, ktoré prinášajú digitalizácia a robotizácia. „Na to, aby sa umožnila mobilita osôb a tovaru, musí byť doprava prístupná, cenovo dostupná, bezproblémová a účinná, ako aj bezpečná a spoľahlivá. Nato a v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja potrebujeme rozsiahle investície do vhodnej infraštruktúry, inovácií a dobre fungujúcich systémov dopravy vrátane verejnej dopravy,“ uzavrela pani Kylä-Harakka-Ruonala.

V stanovisku sa tiež zdôrazňuje, že je nevyhnutné zapojiť občiansku spoločnosť do prípravy a vykonávania politických opatrení v oblasti dopravy. Verejný sektor musí zohrávať ústrednú úlohu, ale treba podporovať i partnerstvá a iniciatívy zdola nahor. (mp)