Energetická transformácia môže byť prospešná pre regionálne hospodárstva Európy

Energetická transformácia môže byť prospešná pre regionálne hospodárstva Európy. Prechod na decentralizované, obnoviteľné a digitalizované formy dodávok energie by pre regióny Európskej únie popri prínose pre životné prostredie predstavoval aj hospodársky úžitok. V stanovisku, ktoré vypracoval Lutz Ribbe, EHSV uvádza, že existujú aspoň štyri dôvody, prečo môže inteligentná výroba energie pomôcť regionálnemu hospodárstvu, a žiada Európsku komisiu, aby v budúcnosti systematicky prepájala regionálnu politiku a opatrenia na podporu sociálnej súdržnosti s iniciatívou energetickej únie.

Hoci sa verejná i politická diskusia na európskej úrovni zameriavajú skôr na environmentálne výhody alebo riziká spojené s decentralizovaným prechodom, výbor upozorňuje na inú skutočnosť a tvrdí, že rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov by mohol predstavovať ekonomický prínos pre regióny EÚ. Transformácia energetiky je veľkou príležitosťou pre miestne hospodárstvo, najmä pre štrukturálne slabé a vidiecke regióny Európy. Vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí 11. júla 2018 EHSV zdôrazňuje, že získavanie energie bez emisií CO2 prináša európskym regiónom výhody, pretože sa vďaka nemu:

  • znižuje potreba dovozu palív,
  • zvyšuje hospodárska hodnota v rámci regiónu, najmä ak vlastníctvo zostáva na miestnej úrovni,
  • vytvárajú udržateľné a kvalitné pracovné miesta (pri inštalácii, prevádzkovaní a údržbe zariadení na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov)
  • a v neposlednom rade zvyšujú regionálne daňové príjmy.

V diskusii o transformácii energetiky na júlovom plenárnom zasadnutí EHSV podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič zdôraznil, že je dôležité prepojiť iniciatívy EÚ v oblasti energetiky s regionálnou politikou a rozvojom a posilniť spoluprácu medzi orgánmi EÚ a občianskou spoločnosťou.

„Plány a politické záväzky sa menia na konkrétne projekty práve na miestnej úrovni. Energetická únia sa nebuduje tu, v Bruseli, ale v našich mestách a obciach. Na to, aby sme mohli navrhovať kreatívne riešenia, je potrebné spoločné úsilie,“ dodal pán Šefčovič.

Pán Šefčovič opakovane potvrdil záväzok Komisie podniknúť potrebné kroky na odstránenie súčasných prekážok, ktoré bránia aktívnemu a úplnému zapojeniu občanov v pozícii výrobcov-spotrebiteľov do energetickej transformácie, ako aj na budovanie dôvery medzi investormi v oblasti ekologickej energie.

Predseda EHSV Luca Jahier na záver vyzdvihol víziu EHSV a jeho úlohu zabezpečiť, aby bol každý hlas vypočutý: „EHSV sa usiluje zaistiť, aby sa spojením poznatkov organizovanej občianskej spoločnosti v celej Európe pri modernizácii európskeho hospodárstva na nikoho nezabudlo, ani z hľadiska životného prostredia, pracovných miest a príležitostí na vytváranie ekonomickej hodnoty, ani z hľadiska spotrebiteľa.“ (mp)