Práca 4.0 má pre pracovníkov najťažšie dôsledky tam, kde sú sociálni partneri najslabší

skupina EHSV Pracovníci

Zo štúdie skupiny EHSV Pracovníci o národných stratégiách v oblasti práce 4.0 vyplýva, že zapojenie sociálnych partnerov má zásadný význam a že pracovníci sú obzvlášť tvrdo zasiahnutí tam, kde sa oslabilo kolektívne vyjednávanie.

Tempo digitálnej transformácie a výzvy, ktoré so sebou prináša z hľadiska regulácie a kvality zamestnanosti, si vyžadujú komplexné politické riešenia. Podľa odhadov OECD je 14 % pracovných miest vystavených vysokému riziku automatizácie a 31 % sa v nasledujúcich 15 až 20 rokoch výrazne zmení.

Zo zistení štúdie vyplýva, že v budúcnosti bude silný dopyt po pracovníkoch s vyššou kvalifikáciou a ubudnú pracovné miesta pre pracovníkov so strednou úrovňou zručností a s priemernými príjmami – inými slovami, zvýšia sa nerovnosti.

Štúdia sa odvoláva na zistenia MOP o hospodárstve založenom na platformách, pričom medzery alebo sivé zóny v legislatíve, ktoré vytvorili úrodnú pôdu pre rozvoj neštandardných, nekvalitných pracovných podmienok, boli dôsledkom úpadku kolektívneho vyjednávania v niektorých krajinách.

Štúdia s názvom Overview of the national strategies on work 4.0 – a coherent analysis of the role of the social partners (Prehľad národných stratégií v oblasti práce 4.0 – ucelená analýza úlohy sociálnych partnerov) sa zasadzuje za:

  • posilnenie sociálneho dialógu prostredníctvom priameho zapojenia sociálnych partnerov do formovania spravodlivého procesu digitálnej transformácie, ktorý zabezpečí kvalitné pracovné miesta a dôstojné mzdy,
  • všeobecné systémy sociálnej ochrany,
  • aktualizované normy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci týkajúce sa nových technológií,
  • predvídanie tvorby pracovných miest a
  • navrhovanie programov odbornej prípravy.

Oficiálne prezentovaná a prediskutovaná bude 18. októbra 2018 na podujatí skupiny Pracovníci. (prp)