Zdaňovanie digitálneho podnikania by sa malo riešiť na celosvetovej úrovni

Digital tax

Všetky riešenia z hľadiska zdaňovania digitálnych podnikateľských modelov navrhnuté pre EÚ musia byť v súlade s bežnou praxou a dohodami v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, tvrdí EHSV vo svojom nedávno prijatom stanovisku. Cieľom legislatívneho balíka Európskej komisie je však zdaniť skôr obrat podnikov než ich zisky a vyberať dane tam, kde sa uskutočňuje predaj, a nie tam, kde sa vytvára hodnota.

Podľa názoru EHSV by takýto prístup mohol ohroziť integritu jednotného trhu EÚ a viesť k dvojitému zdaneniu. Medzinárodné daňové systémy by sa tak mohli stať ešte zložitejšími, čím by sa zvýšila neistota pre investorov. Vzhľadom na tieto obavy EHSV vyzýva Komisiu, aby vypracovala doplňujúce hodnotenie vplyvu navrhovaných opatrení.

Je veľmi dôležité vytvoriť nové zásady, ako pripisovať zisky podnikov z digitálnych aktivít konkrétnej krajine EÚ a zdaňovať ich, uvádza EHSV vo svojom stanovisku. Digitálne podniky musia rovnako ako tradičné podniky prispievať k verejným financiám a podieľať sa na daňovom zaťažení potrebnom na financovanie verejných služieb, všetky riešenia by však mali byť spravodlivé a založené na konsenze a mali by vytvárať rovnaké podmienky pre všetky ekonomiky EÚ.

Napriek svojim obavám však EHSV považuje iniciatívy Komisie v oblasti digitálnej dane za krok správnym smerom a oceňuje jej snahu nájsť globálne riešenie. Komisia otvorila medzinárodnú diskusiu a teraz je dôležité, aby členské štáty dospeli k spoločnému postoju a pokročili v prebiehajúcich rokovaniach s cieľom nájsť potrebné globálne riešenie na úrovni OECD. (jk)