Je naliehavé prijať viac opatrení na zníženie objemu nesplácaných úverov

NPLs

EHSV víta návrhy Európskej komisie týkajúce sa nesplácaných úverov. Hoci výbor navrhuje vypracovať posúdenie vplyvu navrhovaného nariadenia, nazdáva sa, že návrhy prispejú k posilneniu hospodárskej a menovej únie a umožnia pokročiť smerom k dokončeniu bankovej únie.

Na úrovni EÚ sú potrebné dodatočné opatrenia, aby sa znížil objem nesplácaných úverov a aby sa zabránilo ich hromadeniu. Takisto je nevyhnutné odstrániť zlyhané úvery zo súvah finančných inštitúcií, aby sa v budúcnosti zabránilo dôsledkom nadmerného zadlženia a umožnilo bankám zamerať sa na poskytovanie úverov podnikom a občanom. V budúcnosti by úverové inštitúcie mali zabezpečiť zodpovedné poskytovanie úverov.

EHSV vo svojom stanovisku o návrhoch Komisie spochybňuje uniformný prístup a harmonogram zabezpečovania nových nesplácaných úverov v rámci navrhovaných zákonných prudenciálnych zabezpečovacích mechanizmov. Pri uplatňovaní týchto mechanizmov by sa mali zohľadniť rozdiely v občianskom práve jednotlivých štátov a v dĺžke konaní na občianskych súdoch. Harmonogram zabezpečovania nových nesplácaných úverov môže nútiť banky, aby ich rýchlo predávali, čo je pre dotknuté spoločnosti nevýhodné.

Preto je mimoriadne žiaduce posúdiť potenciálny vplyv navrhovaného nariadenia na banky, na prevod úverov poskytnutých domácnostiam, na MSP a na rast HDP, aby sa zistilo, či je toto nariadenie vhodné a účinné.

V návrhu Komisie sa takisto podporuje rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi. EHSV sa domnieva, že regulačné orgány nesmú podporovať predaj nesplácaných úverov, keďže hrozí, že na sekundárnych trhoch sa predajú za nižšiu cenu, než by bola hodnota dosiahnutá ich vymáhaním v rámci bánk. (jk)