Už žiadna ďalšia privatizácia vody, hovorí EHSV

EHSV sa domnieva, že aktualizovaná smernica o pitnej vode (navrhnutá v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water) by sa mala zakladať na usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Mala by v plnej miere integrovať ľudské právo na prístup k vode. Vo svojom stanovisku na tému Smernica o pitnej vode EHSV žiada skoncovať s privatizáciou vody a zaviesť opatrenia, ktoré by ľudí motivovali využívať tento obmedzený zdroj rozvážne. Výbor by tiež chcel, aby sa anticipovali problémy, ktoré môžu vzniknúť v sektore minerálnych vôd.

EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu Komisie chýba výslovné uznanie prístupu k vode a sanitácii ako všeobecného ľudského práva v súlade s požiadavkou európskej iniciatívy občanov Right2Water a s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Model WHO založený na minimálnom množstve vody na osobu a deň predstavuje vhodnú alternatívu.

„Pitná voda je základným statkom, ktorý je nevyhnutný pre zdravie, blahobyt a dôstojnosť všetkých ľudských bytostí a zároveň je vitálne dôležitá pre hospodárske a výrobné činnosti, takže by sa už viac nemala privatizovať,“ uviedol spravodajca tohto stanoviska Gerardo Larghi.

Mali by sa zaviesť vhodné opatrenia zamerané na jednotlivcov i priemysel a poľnohospodárstvo, ktoré by odrádzali od nadmerného používania vody.

Preventívne opatrenia v oblasti reštrukturalizácie a preškolenia pracovníkov by mali pomôcť zmierniť očakávané dôsledky tejto smernice pre výrobcov minerálnych vôd. (sma)