Európa musí viac chrániť ženy so zdravotným postihnutím

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval európske inštitúcie a členské štáty, aby posilnili svoje úsilie zamerané na ochranu žien a dievčat so zdravotným postihnutím, ktoré aj naďalej čelia viacerým formám spoločenskej diskriminácie v EÚ, a to nielen preto, že sú ženy, ale aj z dôvodu svojho zdravotného postihnutia, čo často vedie k ich sociálnemu vylúčeniu.

Aj napriek tomu, že predstavujú 16 % všetkých žien v EÚ, tvorí týchto 40 miliónov žien jednu z najzraniteľnejších a najviac marginalizovaných skupín európskej spoločnosti.

Vo svojom stanovisku prijatom v júli EHSV uviedol, že EÚ a jej členské štáty nemajú dôrazný právny rámec na ochranu a zabezpečenie ľudských práv všetkých žien a dievčat so zdravotným postihnutím.

„Ženy so zdravotným postihnutím potrebujú osobitnú podporu, napriek tomu sa však v žiadnej z európskych stratégií na túto skupinu nekladie náležitý dôraz, ani v stratégii zameranej na ženy, ani v stratégii pre osoby so zdravotným postihnutím. Je to akoby zmizli, akoby mali menšiu cenu než zvyšok obyvateľstva,“ uviedla Gunta Anča, spravodajkyňa tohto stanoviska.

EHSV nabáda EÚ a jej členské štáty, aby uplatňovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä jeho článok 6, ktorý sa týka žien so zdravotným postihnutím.

Zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa členské štáty pripojili k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, keďže ženy zo zdravotným postihnutím sa stanú obeťami takéhoto násilia s troj- až päťnásobne väčšou pravdepodobnosťou než ženy bez postihnutia.

Stanovisko prispeje k pripravovanej správe na túto tému, ktorú chce Európsky parlament zverejniť na jeseň. (ll)