EHSV víta akčný plán, má však k nemu určité výhrady

Opatrenia, ktoré navrhuje Európska komisia v súvislosti s rozvojom technológií pre finančný sektor (FinTech) v Európe sa musia upraviť tak, aby stimulácia trhu a bezpečnosť a stabilita finančného a hospodárskeho systému boli vyvážené. Navrhovaný akčný plán je podľa názoru EHSV dobrým základom, je však potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, aby sa potenciál FinTech mohol plne rozvinúť a aby sa zabezpečila istota, ochrana a rovnaké trhové podmienky pre všetkých účastníkov trhu.

EHSV sa nazdáva, že aktéri v oblasti finančných technológií musia podliehať rovnakým pravidlám ako finančný sektor, najmä pokiaľ ide o odolnosť, kybernetickú bezpečnosť a dohľad, a že sú potrebné právne predpisy ktoré zabezpečia jednotný rozvoj finančných technológií v EÚ. Komisia by mala vyjasniť zodpovednosť podnikov ponúkajúcich cloudové služby, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ktoré sú u nich uložené, a mala by stanoviť predpisy, ktoré by sa na ne mohli vzťahovať.

EHSV napriek tomu podporuje akčný plán Komisie, keďže tento plán by mohol prispieť k dokončeniu únie kapitálových trhov, HMÚ a digitálneho jednotného trhu. EHSV takisto víta návrhy Komisie na vytvorenie rámca pre transakcie kolektívneho financovania, ktorý by všetkým účastníkom trhu priniesol nové príležitosti a väčšiu istotu a ochranu. Avšak aspoň zo začiatku by sa malo venovať ešte viac pozornosti rizikovým aspektom súvisiacim s transakciami a trhmi kolektívneho financovania v snahe lepšie tieto aspekty určiť alebo podľa možnosti zmierniť a všetkým zainteresovaným aktérom zabezpečiť istotu a ochranu.

Okrem toho treba lepšie vyriešiť problémy, ako je pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a zdaňovanie spojené s kolektívnym financovaním, a mali by sa zaviesť ustanovenia na pravidelné monitorovanie a posudzovanie navrhovaného režimu EÚ. (jk)