Energetická únia sa musí stať súčasťou každodenného života Európanov

Vo výročnom stanovisku EHSV o stave energetickej únie sa hodnotí dosiahnutý pokrok a Európska komisia sa vyzýva, aby sa viac zamerala na sociálne aspekty.

„Energetická únia ešte nie je skutočnosťou. Môže byť realitou, pokiaľ ide o politické rozhodnutia EÚ, no nie je ešte skutočnosťou v každodennom živote európskych občanov. Tento jednoznačný názor prezentoval Christophe Quarez na júlovom plenárnom zasadaní, pričom zopakoval argument, ktorý už uvideol vo svojom stanovisku – prijatom zhromaždením –, podľa ktorého ešte nedošlo k energetickému prechodu v praxi. Ďalej uviedol: „Teraz, keď tvorcovia politík EÚ položili základy energetickej únie, zostáva vykonať ešte veľa práce v nasledujúcich rokoch.“

„Kľúčová bola zmena formátu procesu rozhodovania o energetickej politike na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni,“ uviedol pán Quarez. „Potrebovali sme prejsť od „rozhodnutí niekoľkých“ ku „krokom všetkých“. Vďaka zvyšovaniu povedomia občanov EÚ, najmä mladých ľudí, o zmene klímy, je šanca dosiahnuť tento cieľ väčšia ako kedykoľvek v minulosti “, dodal.

Výbor privítal štvrtú správu o stave energetickej únie, ktorú Európska komisia vydala v apríli 2019, a opätovne podporil ciele energetickej únie, pričom zdôraznil význam zapojenia a mobilizácie celej európskej spoločnosti s cieľom prevziať plnú zodpovednosť.

Energetický prechod by mali riadiť občania a na nikoho by sa nemalo zabudnúť. Je potrebné zvážiť sociálne dôsledky týchto zmien, ako aj nový sociálny pakt medzi všetkými zúčastnenými stranami. Občania by tiež mali byť schopní prispieť k všetkým dôležitým politickým rozhodnutiam týkajúcim sa zmeny klímy, najmä na úrovni EÚ, prostredníctvom stáleho dialógu s občanmi. (mp)