Fínske predsedníctvo Rady EÚ predstavilo svoj program – prioritou je udržateľnosť a blaho

Európsky hospodársky a sociálny výbor privítal na svojom plenárnom zasadnutí 18. júla fínsku ministerku sociálnych vecí a zdravotníctva Aino-Kaisu Pekonen, ktorá predstavila program fínskeho predsedníctva Rady EÚ. To sa bude osobitne zameriavať na udržateľnosť a blaho občanov. Ďalšou prioritou predsedníctva je podľa pani Pekonen posilnenie právneho štátu a hodnôt EÚ. 

Predseda EHSV Luca Jahier priblížil pred vystúpením fínskej predstaviteľky hlavné výzvy, ktorými by sa fínske predsedníctvo Rady EÚ malo zaoberať. Uviedol, že „v záujme realizácie Agendy 2030 bude potrebný holistický prístup, čo si bude vyžadovať, aby sa hospodárske a sociálne výzvy riešili spoločne.“ Fínska ministerka v tomto kontexte informovala, že „Fínsko sa chce podieľať na formovaní budúcnosti Európy a táto budúcnosť by mala byť sociálne, hospodársky a ekologicky udržateľná.“

Pre fínske predsedníctvo je preto jednou z kľúčových priorít vedúce postavenie EÚ pri prijímaní opatrení v oblasti klímy. Z toho dôvodu očakáva, že sa dosiahne dohoda o hlavných prvkoch dlhodobého plánu, na základe ktorého sa EÚ zaviaže dosiahnuť do konca roku 2019 klimatickú neutralitu tak, ako to žiadala Európska rada.

Fínske predsedníctvo tiež posilní dialóg nielen s ďalšími celosvetovými aktérmi, ale aj v rámci EÚ s ostatnými inštitúciami a partnermi. „Dialóg so sociálnymi partnermi je jednou z priorít fínskeho predsedníctva,“ uviedla na záver fínska ministerka. „EHSV zohráva zásadnú úlohu a teší nás, že výbor vypracúva kľúčové stanoviská, ktoré sú v súlade s našimi návrhmi.“ (dgf)