Európsky semester a nový prístup k riadeniu majú kľúčový význam pre budúcu hospodársku politiku EÚ

EÚ by mala obnoviť svoj systém koordinácie a riadenia hospodárskej politiky na základe novej stratégie EÚ pre udržateľný rozvoj po roku 2020 s cieľom zvýšiť efektívnosť opatrení a udržateľnosť výsledkov, tvrdí EHSV.

V nedávno prijatom stanovisku EHSV v tomto kontexte víta návrh Komisie silnejšie prepojiť európsky semester s financovaním politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci. Domnieva sa, že takéto prepojenia majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o zlepšenie koordinácie a riadenia hospodárskej politiky EÚ.

EHSV okrem toho navrhuje, aby sa nový systém riadenia EÚ viac spoliehal na pochopenie občianskej spoločnosti a spoluprácu s ňou a na posilnenie viacúrovňovej verejnej správy. V tejto súvislosti navrhuje zriadiť informačné centrum EHSV pre zainteresované strany.

V inom stanovisku výbor vyzýva na užšie prepojenie medzi EFSI, jeho nástupcom, programom InvestEU a ďalšími európskymi alebo národnými investičnými programami. Odporúča stanoviť jasné investičné ciele, zjednodušiť právne predpisy a poskytnúť ďalšie usmernenia, aby sa dosiahla väčšia geografická a sektorová rovnováha v rámci Investičného plánu pre Európu.

Ak EÚ využije európsky semester ako najdôležitejší prvok koordinácie hospodárskej politiky, mohlo by sa tým prispiek k vykonaniu týchto opatrení.