EHSV apeluje na Komisiu, aby lepšie zosúladila právne predpisy v oblasti priemyslu a energetiky s politikou v oblasti klímy

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie vyhodnotila strategické možnosti, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, a tým aj k boju proti zmene klímy, ako aj k udržaniu konkurencieschopnosti. Cieľom musí byť lepšia ochrana a podpora priemyselných odvetví EÚ náročných na zdroje a energiu, pretože v opačnom prípade by Európa mohla stratiť pracovné miesta v dôsledku ich presunu do krajín s menej prísnymi environmentálnymi predpismi a čeliť riziku, že nedosiahne svoj cieľ zníženia emisií skleníkových plynov.

„Súčasný systém obchodovania s emisiami (ETS), ktorý má stimulovať investície, nefunguje tak, ako sa očakávalo, pretože jeho celosvetové uplatňovanie nie je momentálne v dohľade. Ak sa jeho uplatňovanie obmedzí iba na Európu, môže dôjsť k úniku uhlíka, a teda aj investícií,“ varuje Aurel Laurenţiu Plosceanu, spravodajca stanoviska EHSV na tému Zosúladenie politík v oblasti klímy a energetiky z hľadiska priemyselných odvetví, ktoré bolo prijaté 17. júla. „Budúce investície EÚ a členských štátov by sa mali sústrediť na výskum, vývoj a inovácie a na zavádzanie nízkouhlíkových technológií pre priemyselné odvetvia náročné na zdroje a energiu, ako aj na to potrebnú výrobu elektrickej energie. Ďalšou prioritou musí byť odborná príprava zamestnancov,“ dodal spoluspravodajca Enrico Gibellieri.

Náklady na energiu predstavujú približne 25 % celkových nákladov v odvetviach, ako je výroba ocele, hliníka a skla, v dôsledku čoho sú náklady na emisie skleníkových plynov tiež vysoké. Vzhľadom na súčasný systém obchodovania s emisiami budú európske výrobky drahšie a hrozí, že na medzinárodnom trhu ich nahradia lacnejšie výrobky. (sma)