Obehové hospodárstvo: nastal čas využiť potenciál spotrebiteľov

Opatrenia na podporu rozvoja obehového hospodárstva v Európe sa doteraz sústreďovali na výrobu, presviedčanie priemyselných odvetví, aby zavádzali obehové obchodné modely a uvádzali na trh obehové alternatívy. Ako vyplýva zo správy, ktorú v júli prijal EHSV, súčasné podmienky sú však už vhodné to, aby boli zapojení aj spotrebitelia a aby sa im poskytla možnosť rozhodnúť sa v každodennom živote pre zodpovedné nakupovanie.

V stanovisku s názvom Úloha spotrebiteľov v obehovom hospodárstve Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva na strategickú zmenu smerovania tak, aby sa spotrebitelia stali stredobodom verejnej politiky v oblasti obehového hospodárstva na všetkých úrovniach verejnej správy v Európe.

V úvodnej fáze zavádzania prechodu na obehové hospodárstvo sa spotrebiteľom prisúdila úloha subjektu recyklujúceho domáci odpad, zatiaľ čo dôraz sa kládol na podniky. Ako pripomína EHSV, iniciatíva Európskej komisie sa zameriavala na reguláciu a výrobu, zvýšenie miery recyklácie a zavedenie koncepcie ekodizajnu.

„Teraz nastal čas, aby sa Obehové hospodárstvo 2.0 venovalo aj spotrebiteľom,“ uviedol spravodajca Carlos Trias Pintó vyzývajúc Komisiu, aby podporila zmenu smerovania v budúcich iniciatívach.

Ako ďalej zdôraznil, podstatou druhej etapy bude informovanosť spotrebiteľov. Informácie a vzdelávanie sú kľúčovými faktormi riadenia vzorcov obehového správania spotrebiteľov. Je potrebné zaviesť adekvátne vzdelávanie a celoživotnú odbornú prípravu a poskytovať spotrebiteľom čo možno najobjektívnejšie informácie.

EHSV tiež podporuje dobrovoľné označovanie ako krok smerom k zavedeniu povinného označovania a uvádzaniu sociálnej a environmentálnej stopy výrobkov s informáciami o znižovaní emisií, zachovaní biodiverzity, efektívnom využívaní zdrojov, vyhýbaní sa komponentom s vysokým environmentálnym vplyvom, odhadovanej životnosti, možnosti získania náhradných dielov a možnosti opravy.

Informácie a vzdelávanie môžu síce významne prispieť k nasmerovaniu spotrebiteľov k ekologickým produktom, ktoré sa dajú opraviť a vydržia dlho, avšak mnohí ľudia si ich nebudú môcť dovoliť. Ako stimul EHSV navrhuje dať členským štátom možnosť zaujať prístup založený na odmeňovaní a miestnym samosprávam umožniť využívať verejné obstarávanie na podporu udržateľných dodávateľov. (dm)