Dostupné jazyky:

Úvodník

Je tu leto a čas dovoleniek! Ideálny čas načerpať nové sily, ale aj dobrá príležitosť rozšíriť si svoje horizonty: prekročiť hranice, objavovať nové kultúry, učiť sa nové jazyky, hľadať zdroje inšpirácie....

A potom späť do práce. Čaká nás množstvo nových úloh, ako napríklad ustanovenie nového Európskeho parlamentu a menovanie novej Európskej komisie.

Dôležité dátumy

V skratke

Cena EHSV pre občiansku spoločnosť v roku 2019 venovaná zlepšeniu postavenia žien

Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná zlepšeniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

Prihlášky na rok 2019 možno zasielať už odteraz.

 

V EHSV sa uskutočnilo stretnutie EÚ – Čína o normalizácii bezpečnosti výťahov

Z iniciatívy člena EHSV Antonella Pezziniho hostil EHSV 9. júla 2019 delegáciu zástupcov regulačných orgánov Čínskej ľudovej republiky.

 

Nové publikácie

Úspechy EHSV v roku 2018 – Ohliadnutia a perspektívy

Úspechy EHSV v roku 2018 – Ohliadnutia a perspektívysa nazýva brožúra, v ktorej sa uvádzajú niektoré z najdôležitejších aktivít Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v roku 2018.

Aktuality EHSV

Fínske predsedníctvo Rady EÚ predstavilo svoj program – prioritou je udržateľnosť a blaho

Európsky hospodársky a sociálny výbor privítal na svojom plenárnom zasadnutí 18. júla fínsku ministerku sociálnych vecí a zdravotníctva Aino-Kaisu Pekonen, ktorá predstavila program fínskeho predsedníctva Rady EÚ. To sa bude osobitne zameriavať na udržateľnosť a blaho občanov. Ďalšou prioritou predsedníctva je podľa pani Pekonen posilnenie právneho štátu a hodnôt EÚ. 

Conny Reuter: „Sme tu, aby sme podporili občiansky dialóg progresívnej a inkluzívnej Európy.“

Na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) sa uskutočnila diskusia so spolupredsedom kontaktnej skupiny EHSV pre európske organizácie a siete občianskej spoločnosti Connym Reuterom.

Conny Reuter predstavil závery a odporúčania z podujatia Dni občianskej spoločnosti 2019, ktoré sa uskutočnilo v polovici júna v Bruseli a v rámci ktorého sa skúmala téma udržateľnej demokracie. Hovoril tiež o úlohe kontaktnej skupiny zriadenej v roku 2004, ako jedinečnom orgáne v rámci EÚ, ktorý bol vytvorený s cieľom zabezpečiť trvalý dialóg medzi inštitúciami EÚ a európskou sieťou organizácií občianskej spoločnosti na úrovni EÚ.

Bez silného európskeho odvetvia výroby batérií môžu výrobcovia áut opustiť EÚ

EHSV podporuje akčný plán EÚ pre batérie zostavený Európskou komisiou, zdôrazňuje však, že ho treba posilniť a urýchlene vykonávať.

Existuje reálne riziko, že veľmi veľké časti európskeho automobilového priemyslu budú relokalizované do miest v blízkosti výroby batériových článkov, najmä v Ázii. V stanovisku, ktoré vypracoval Colin Lustenhouwer a ktoré bolo prijaté na júlovom plenárnom zasadnutí, EHSV vyslovuje svoju podporu strategickému akčnému plánu Európskej komisie pre batérie. Zároveň však upozorňuje, že ho treba posilniť a urýchlene vykonať, aby sa predišlo možnému presunu európskych automobilových závodov mimo EÚ.

Obehové hospodárstvo: nastal čas využiť potenciál spotrebiteľov

Opatrenia na podporu rozvoja obehového hospodárstva v Európe sa doteraz sústreďovali na výrobu, presviedčanie priemyselných odvetví, aby zavádzali obehové obchodné modely a uvádzali na trh obehové alternatívy. Ako vyplýva zo správy, ktorú v júli prijal EHSV, súčasné podmienky sú však už vhodné to, aby boli zapojení aj spotrebitelia a aby sa im poskytla možnosť rozhodnúť sa v každodennom živote pre zodpovedné nakupovanie.

Európske poľnohospodárstvo by sa malo vydať cestou agroekológie

EÚ musí klásť väčší dôraz na krátke dodávateľské reťazce a agroekológiu v poľnohospodárstve, aby si zachovala svoje poľnohospodárstvo a zvýšila jeho odolnosť voči novým výzvam, ako je zmena klímy. Agroekológia tiež pomáha pri zaisťovaní dodávok potravín a zabezpečovaní toho, aby boli zdravšie, čo zvyšuje ich hodnotu. Krátke dodávateľské reťazce pomôžu zvýšiť príjmy menších poľnohospodárskych podnikov a oživiť vidiecke oblasti.

Skutočné potreby MSP ako základ oživenia európskej výroby

Podľa EHSV môže európsky výrobný systém účinne a konkurencieschopne prejsť na špičkové digitálne a ekologické hospodárstvo, keď bude pripravený na významné investície do inovácií. Kroky, ktoré plánuje Európska komisia na uľahčenie lepšieho rozvoja výrobného systému, by preto mali vychádzať zo znalosti skutočných potrieb podnikov, a to najmä potrieb MSP.

Európsky semester a nový prístup k riadeniu majú kľúčový význam pre budúcu hospodársku politiku EÚ

EÚ by mala obnoviť svoj systém koordinácie a riadenia hospodárskej politiky na základe novej stratégie EÚ pre udržateľný rozvoj po roku 2020 s cieľom zvýšiť efektívnosť opatrení a udržateľnosť výsledkov, tvrdí EHSV.

EHSV predkladá odporúčania pre budúcu hospodársku politiku EÚ a riadenie HMÚ

EHSV predložil v júli návrhy týkajúce sa hospodárskeho programu na nadchádzajúce funkčné obdobie a odporučil, aby tvorili základ novej hospodárskej stratégie EÚ.

Podľa názoru EHSV by budúca hospodárska politika a riadenie hospodárskych záležitostí mali zohľadniť geopolitické a spoločenské výzvy, ako je celosvetové spomalenie hospodárstva, nevyriešené obchodné spory, brexit, zmena klímy, demografické zmeny, narastajúca nerovnosť a štvrtá priemyselná revolúcia, a mali by prispieť k posilneniu odolnosti voči krízam a udržateľnosti hospodárskeho modelu. Tieto výzvy si vyžadujú rozsiahlu hospodársku stratégiu s jasnými politickými cieľmi a súdržnejším rámcom riadenia hospodárskych záležitostí.

EHSV apeluje na Komisiu, aby lepšie zosúladila právne predpisy v oblasti priemyslu a energetiky s politikou v oblasti klímy

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie vyhodnotila strategické možnosti, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, a tým aj k boju proti zmene klímy, ako aj k udržaniu konkurencieschopnosti. Cieľom musí byť lepšia ochrana a podpora priemyselných odvetví EÚ náročných na zdroje a energiu, pretože v opačnom prípade by Európa mohla stratiť pracovné miesta v dôsledku ich presunu do krajín s menej prísnymi environmentálnymi predpismi a čeliť riziku, že nedosiahne svoj cieľ zníženia emisií skleníkových plynov.

Energetická únia sa musí stať súčasťou každodenného života Európanov

Vo výročnom stanovisku EHSV o stave energetickej únie sa hodnotí dosiahnutý pokrok a Európska komisia sa vyzýva, aby sa viac zamerala na sociálne aspekty.

„Energetická únia ešte nie je skutočnosťou. Môže byť realitou, pokiaľ ide o politické rozhodnutia EÚ, no nie je ešte skutočnosťou v každodennom živote európskych občanov. Tento jednoznačný názor prezentovall Christophe Quarez na júlovom plenárnom zasadaní, pričom zopakoval argument, ktorý už uviedol vo svojom stanovisku – prijatom zhromaždením –, podľa ktorého ešte nedošlo k energetickému prechodu v praxi. Ďalej uviedol: „Teraz, keď tvorcovia politík EÚ položili základy energetickej únie, zostáva vykonať ešte veľa práce v nasledujúcich rokoch.“

EHSV vyzýva na koordinované európske opatrenia s cieľom zabezpečiť participatívny rozvoj technológie blockchainu

Technológie blockchainu a distribuovanej databázy transakcií, ktoré sa pôvodne spájali s kryptomenami, sa v skutočnosti môžu využívať všestranne a možno ich užitočne uplatňovať v sociálnom hospodárstve. Je však dôležité správne ich regulovať a nasmerovať tak, aby boli prínosom pre všetkých a každý mal možnosť zapojiť sa, uvádza sa v stanovisku EHSV, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v júli.

Aktuality skupín

Skupina Zamestnávatelia sa zíde dvakrát vo Fínsku, aby diskutovala o umelej inteligencii a priaznivom podnikateľskom prostredí v EÚ

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia v EHSV usporiada dve konferencie v krajine, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ – vo Fínsku. Prvé podujatie sa uskutoční na konci augusta a bude zamerané na bystrú a inteligentnú Európu.

Vyhlásenie skupiny Pracovníci ku kriminalizácii solidarity

skupina Pracovníci v EHSV

V súvislosti so zúfalou humanitárnou situáciou v Stredomorí, ktorá sa vyznačuje nedostatočným dodržiavaním zásad a hodnôt EÚ a v posledných týždňoch sa zhoršuje, skupina Pracovníci naďalej zastáva názor, že

Skupina Rozmanitá Európa smeruje do Helsínk na diskusiu o udržateľnom raste a spôsoboch posilnenia konkurencieschopnosti EÚ

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa usporiada 16. a 17. septembra v Helsinkách mimoriadnu schôdzu. V súlade s prioritami fínskeho predsedníctva Rady EÚ „Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť“ sa naša skupina rozhodla zamerať na tri piliere, ktoré podporujú udržateľný rast, a tým zvyšujú konkurencieschopnosť EÚ: na biohospodárstvo a klimaticky neutrálnu Európu, digitalizáciu a infraštruktúru.