Investície do vysokovýkonnej výpočtovej techniky budú prínosom pre náš blahobyt, konkurencieschopnosť a pracovné miesta

EHSV podporuje iniciatívu Európskej komisie na vytvorenie európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky a konštatuje, že táto kľúčová technológia pomôže pri riešení najzložitejších problémov, ktorým dnes naša spoločnosť čelí, a v konečnom dôsledku bude prínosom pre náš blahobyt, konkurencieschopnosť a pracovné miesta.

V stanovisku, ktoré vypracovali Ulrich Samm a Antonio Longo a ktoré bolo prijaté 23. mája 2018 na plenárnom zasadnutí, výbor zdôrazňuje, že spoločný podnik EuroHPC bude rozhodne prínosom pre digitálnu zvrchovanosť a nezávislosť EÚ, a že Únia sa tak stane kľúčovým aktérom v oblasti digitálneho rozvoja, čo bude mať priamy vplyv na konkurencieschopnosť a kvalitu života ľudí.

„Počiatočná investícia vo výške 1 miliarda EUR na nadobudnutie a prevádzkovanie špičkových superpočítačov je vysoká, avšak nie až taká ambiciózna, ak ju porovnáme s konkurentmi, teda s USA a Čínou,“ konštatoval pán Samm. „EÚ bude musieť vyvinúť viac úsilia, ak sa máme vyrovnať našim celosvetovým konkurentom,“ dodal. Konkrétne bude potrebný podstatný nárast investícií v členských štátoch EÚ, spojený so silným európskym programom pre výskum a inovácie, ak sa má udržať špičková úroveň v oblasti HPC aplikácií.

EHSV tiež odporúča v čo najväčšej miere posilniť sociálny rozmer procesu digitalizácie v rámci európskeho sociálneho piliera, a to stanovením viacerých sociálnych výziev, ktoré by sa mali riešiť pomocou novej digitálnej infraštruktúry. „Zavádzanie a využívanie špičkových počítačov musí mať jasný a merateľný pozitívny vplyv na každodenný život európskych občanov,“ povedal pán Longo. „Aj preto žiadame, aby bola na európskej úrovni vytvorená komunikačná stratégia, ktorá by umožnila informovať o tejto dôležitej novej iniciatíve občanov a podniky.“ (mp)