Návrhu Európskej komisie na rozpočet chýbajú politické ambície

Návrh viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia, je nedostatočný a chýbajú mu politické ambície  toto je jeden zo záverov konferencie, ktorú na túto tému usporiadal EHSV. Bola by vhodná rýchla dohoda na primeranom a dôkladne reformovanom dlhodobom rozpočte.

Účastníci konferencie EHSV uznali obmedzenia budúceho VFR a privítali mnohé pozitívne aspekty návrhu Komisie, vyjadrili však aj svoje znepokojenie nad prehlbujúcou sa priepasťou medzi obavami a očakávaniami občanov na jednej strane a obmedzenou inštitucionálnou právomocou a finančnými prostriedkami, ktorými v súčasnosti EÚ disponuje, na strane druhej. Návrhom Komisie sa problematika týchto rozdielov nemôžu náležite riešiť, a preto ho treba revidovať.

Predseda sekcie ECO v EHSV Stefano Palmieri v súlade s postojom Európskeho parlamentu naliehavo vyzýva lídrov EÚ, aby zvýšili súčasný strop pre výdavky EÚ na 1,3 % HND.

Predmetom diskusie bola nielen výška, ale aj štruktúra, rozdelenie a nástroje navrhovaného rozpočtu. V tejto súvislosti odzneli viaceré rôzne názory.

Hoci rečníci vo všeobecnosti privítali doplnenie nových politických priorít, požadovali hĺbkové posúdenie nových politických nástrojov, pokiaľ ide o vhodnosť a efektívnosť.

Nové priority by nemali ohroziť prideľovanie finančných zdrojov na pretrvávajúce priority, konkrétne na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, bez ohľadu na skutočnosť, že tieto politiky by sa mali dôkladne zreformovať.

Podporu dostali prísnejšie podmienky pre prístup k finančným prostriedkom EÚ, ako aj nové nástroje pre stabilnú HMÚ. Účastníci však vyjadrili pochybnosti v súvislosti s ambíciami a efektívnosťou navrhovaných nástrojov a žiadali viac podrobností.

Rečníci sa napokon zhodli natom, že je mimoriadne dôležité dosiahnuť dohodu o VFR pred neformálnym zasadnutím Európskej rady v Sibiu a voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Závery konferencie poslúžia ako podklady k stanovisku EHSV, o ktorom sa má diskutovať na plenárnom zasadnutí EHSV v septembri 2018. (jk)