Dostupné jazyky:

Úvodník

ako zrejme viete, Európsky hospodársky a sociálny výbor oslávil v máji svoju šesťdesiatku a s uspokojením zhodnotil všetky svoje doterajšie úspechy. Túto príležitosť sme však využili aj na to, aby sme sa zamysleli nad úlohou EHSV a jeho budúcnosťou, ako aj nad miestom občianskej spoločnosti v Európe dneška a zajtrajška, v Európe, ktorej základné hodnoty by sa mali zachovať a posilniť.

Dôležité dátumy

12. 7. 2018 Brusel

16. schôdza domácej poradnej skupiny EÚ v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou

 

13. 7. 2018 Brusel

1. schôdza domácej poradnej skupiny EÚ v rámci Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

 

17. 7. 2018 Podgorica

11. schôdza zmiešaného poradného výboru občianskej spoločnosti EÚ – Čierna Hora

 

17. 7. 2018 Brusel

Piata schôdza siete hospodárskych a sociálnych zainteresovaných strán EÚ – Afrika

Europe at work

Videofilm „Europe at work“ (Pracujúca Európa) bol natočený pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Ukazuje konkrétne príklady z oblastí činnosti, v ktorých EHSV a jeho členovia v priebehu rokov prispeli k zlepšeniu života európskych občanov.

V skratke

Rakúske predsedníctvo Rady Európskej únie 2018

Od 1. júla do 31. decembra 2018 patrí predsedníctvo Rady Európskej únie Rakúsku. „Európa, ktorá chráni“, tak znie motto, ktoré vybrala pre svoje predsedníctvo vláda rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Pracovný program zahŕňa témy ako bezpečnosť a migrácia, udržanie konkurencieschopnosti vďaka digitalizácii, stabilita v susedstve a priblíženie krajín západného Balkánu k EÚ. Predsedníctvo bude pokračovať v rokovaniach o brexite. Kým Spojené Kráľovstvo 29. marca 2019 definitívne opustí EÚ, musia konečnú dohodu o brexite ratifikovať všetky národné parlamenty členských štátov EÚ. Predsedníctvo Rady EÚ bude tiež pokračovať v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. Minister pre európske záležitosti Gernot Blümel bude hosťom EHSV na júlovom plenárnom zasadnutí výboru (11. a 12. júla 2018), aby predstavil pracovný program predsedníctva a zodpovedal otázky členov EHSV. (eh)

V digitálnej revolúcii by sa na nikoho nemalo zabudnúť

To bolo hlavné posolstvo konferencie o digitalizácii, ktorú Európsky hospodársky a sociálny výbor zorganizoval 19. júna v Rakúsku

Spotrebiteľské finančné služby: EHSV získava podporu svojho postoja na miestnom podujatí v Španielsku

Je potrebné vybudovať dôveru spotrebiteľov v cezhraničné finančné služby v Európe a zvýšiť ich súčasný podiel, ktorý momentálne predstavuje len 7 % z celkového objemu. Táto požiadavka zaznela na konferencii, ktorú 24. mája zorganizoval v priestoroch zastúpenia Európskej komisie v Madride člen EHSV Carlos Trias Pintó. Poslanec EP Othmar Karas oznámil, že Európsky parlament bude tlmočiť niektoré kľúčové návrhy EHSV vo svojom vlastnom dokumente, ktorým bude reagovať na návrh Komisie s názvom Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby.

Európske regióny, ktoré postupne ukončujú ťažbu uhlia: EHSV sa podrobnejšie zameral na situáciu v Nemecku

Prvé stretnutie za okrúhlym stolom na tému „Uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou“ sa uskutočnilo 29. mája 2018 v Grevenbroichu v Nemecku. Do diskusie sa spolu s členmi EHSV a zástupcom Komisie zapojili aj mnohí miestni aktéri.

Príručka pre digitálny vek zatiaľ neexistuje, ale Európa potrebuje plán

Na Svetovom mediálnom fóre Deutsche Welle, ktoré sa konalo 11. až 13. júna v Bonne, diskutovali členovia EHSV o digitalizácii a nerovnostiach

Generálny tajomník EHSV Luis Planas bol vymenovaný za ministra španielskej vlády Pedra Sáncheza.

6. júna bol Luis Planas vyzvaný predsedom vlády Pedrom Sánchezom, aby sa stal členom španielskej vlády na poste ministra pre poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny. Vďaka svojim 35-ročným skúsenostiam v záležitostiach Spoločenstva je jednou z emblematických osobností v histórii inštitúcií Európskej únie, kde pôsobil ako diplomat, vysoký úradník Komisie, poslanec Európskeho parlamentu a zástanca silnej, zjednotenej a solidárnej Európskej únie. Pre tohto vytrvalého obhajcu európskeho projektu neexistuje iná alternatíva ako EÚ.

Členka EHSV Madi Sharma medzi 100 najvplyvnejšími osobnosťami na svete v politike rodovej rovnosti

Členka EHSV Madi Sharma bola v roku 2018 zaradená medzi 100 najvplyvnejších osobností v politike rodovej rovnosti na celom svete.

Fínska členka EHSV Pirkko Raunemaa získala cenu tlmočníkov Delegát roka za rok 2018.

Pirkko Raunemaa, fínska členka skupiny Rozmanitosť Európa v EHSV si od fínskych tlmočníkov Európskej komisie prevzala 23. mája v Bruseli cenu Delegát roka za rok 2018.

Rozšírené užšie predsedníctvo EHSV na návšteve v Krakove po stopách pamäti

Predseda Luca Jahier a rozšírené užšie predsedníctvo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navštívili 10., 11. a 12. júna 2018 Poľsko, aby tu usporiadali úvodnú schôdzu nového užšieho predsedníctva EHSV.

Peter Lindvald-Nielsen 1. júla 2018 končí vo funkcii vedúceho Odboru pre komunikáciu

Počas uplynulých desiatich rokov Peter Lindvald-Nielsen spolupracoval s tlačovými tajomníkmi a ďalšími odborníkmi v oblasti obrazového materiálu, vzťahov s verejnosťou, grafického dizajnu a sociálnych médií. Bol to čas výstižných nadpisov, krátkych i dlhých článkov, tlačových správ, politických, spoločenských, kultúrnych i gastronomických podujatí, čas tvrdej práce, ale aj dlhých rozhovorov a spontánnych výbuchov smiechu. Petrovo krédo je spájať ľudí vďaka smiechu, pretože nie nič ľudskejšie, ako sa spolu smiať. Peter obohatil aj náš jazyk, pretože nás podnecoval povedať skôr ÁNO ako NIE, radšej INVESTOVAŤ než MINÚŤ a radšej RIEŠENIE ako PROBLÉM.

Nové publikácie

Digitálna publikácia – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) – 60 rokov angažovanosti

Občianska spoločnosť sa angažuje za budúcnosť Európy

Pred 60 rokmi – 19. mája 1958 – sa uskutočnilo prvé plenárne zasadnutie výboru, ktorý vznikol na základe Rímskych zmlúv v roku 1957. Jeho dejiny sú odvtedy spojené s procesom európskej integrácie, o ktorú sa neustále snaží.

Aktuality EHSV

EHSV chce pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku podniknúť rozhodné a vizionárske kroky pre lepšiu Európu

Predseda EHSV Luca Jahier vo svojom prejave, ktorý predniesol 24. mája pri príležitosti 60. výročia založenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, vyjadril odhodlanie výboru nezaspať na vavrínoch a načrtol smerovanie budúcej činnosti EHSV na základe siedmich priorít. Najvyšší predstavitelia EÚ sa pri diskusii o budúcnosti Európy zhodli na tom, že občiansky priestor je a musí zostať kľúčovým prvkom európskej demokracie.

Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018 na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe

Celosvetový vývoj v posledných rokoch podrobil projekt európskej integrácie skúške. Interné rozpory, rozčarovanie občanov a výrazný nárast migrácie zastihli nepripravených tak európskych občanov, ako aj všetky úrovne riadenia, čoho dôsledkom bol nárast nacionalistických prejavov a ohrozenie vzájomnej solidarity.

„Priame platby sa smú vyplácať výlučne aktívnym poľnohospodárom,“ tvrdí EHSV a žiada osobitnú podporu mladých poľnohospodárov.

EHSV podporuje silnú SPP s dostatočným financovaním a zvýšenie rozpočtu EÚ o 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND) v súlade s rastom ekonomiky EÚ. Treba zabezpečiť dostatočné financovanie SPP s cieľom riešiť problémy vyplývajúce z nízkych príjmov poľnohospodárov a pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, inflácie a všetkých výpadkov spôsobených brexitom, ako aj ďalších požiadaviek v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

27 recyklovaných fliaš potrebných na výrobu trička

Úspešná stratégia v oblasti plastov sa musí zamerať na účinné opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť dodržiavanie dynamickej rovnováhy biosféry. V záujme väčšej recyklácie plastov a urýchlenia prechodu na obehové hospodárstvo, je nevyhnutné vytvárať stimuly v oblasti dizajnu a správania, ako aj spoločné technické a regulačné normy.

Nové formy práce si vyžadujú transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky

Keďže v EÚ je čoraz viac flexibilných a atypických foriem zamestnania, prvoradé je teraz zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov boli transparentnejšie a predvídateľnejšie, čo sa dá najlepšie dosiahnuť pomocou sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni. K tomuto záveru dospel EHSV vo svojom stanovisku k návrhu smernice o transparentných pracovných podmienkach, ktorý predložila Komisia.

Systém DPH v EÚ musí nevyhnutne držať krok s vývojom na trhu

EHSV víta návrhy Komisie v súvislosti s jej akčným plánom v oblasti DPH, ktorý má byť prínosom pre konečného spotrebiteľa, požaduje však určité zmeny. Naliehavo žiada členské štáty, aby vyvinuli všetko potrebné úsilie na zavedenie navrhovaných reforiem, aby sa v rozumnom časovom rámci mohlo prejsť na definitívny systém dane z pridanej hodnoty (DPH).

Investície do vysokovýkonnej výpočtovej techniky budú prínosom pre náš blahobyt, konkurencieschopnosť a pracovné miesta

EHSV podporuje iniciatívu Európskej komisie na vytvorenie európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky a konštatuje, že táto kľúčová technológia pomôže pri riešení najzložitejších problémov, ktorým dnes naša spoločnosť čelí, a v konečnom dôsledku bude prínosom pre náš blahobyt, konkurencieschopnosť a pracovné miesta.

Budúcnosť západného Balkánu by mala byť v znamení Európy

Vyše sto zástupcov občianskej spoločnosti prijalo 15. mája v Sofii svoj príspevok k summitu najvyšších predstaviteľov členských štátov EÚ a krajín západného Balkánu.

Účastníci konferencie na vysokej úrovni sú presvedčení, že rozšírenie EÚ a najmä šírenie jej demokratických hodnôt a zákonných noriem v regióne západného Balkánu je tak v záujme krajín tejto oblasti, ako aj EÚ.

Obchod, investície, sociálne zabezpečenie a solidarita – ťažiská 16. stretnutia za okrúhlym stolom EÚ – Čína

„Príspevok občianskej spoločnosti obohacuje rozmanité partnerstvo medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou a prináša lepšie medzinárodné vzťahy,“ zhodli sa predseda EHSV Luca Jahier a podpredseda Čínskej hospodárskej a sociálnej rady Jang Čongui na 16. stretnutí za okrúhlym stolom svojich inštitúcií.

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Mercosurom bude možná len vtedy, ak prinesie úžitok obom stranám

 „V dohode sa nesmie obetovať žiadne odvetvie, región či krajina,“ upozorňuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Európska únia je najväčšou svetovou ekonomikou a združenie Mercosur je na šiestom mieste. Podpísaním dohody o pridružení môžu obe strany získať značné výhody, tvrdí Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku Príprava dohody o pridružení medzi EÚ a Mercosurom, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí výboru 24. mája.

Európska únia nesmie pri rozvoji umelej inteligencie zabudnúť na svoje hodnoty, pripomínajú tvorcovia politík EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Európska komisia zorganizovali 18. júna v Bruseli prvý samit zainteresovaných strán o umelej inteligencii, ktorý poukázal na to, že EÚ musí zaistiť, aby umelá inteligencia bola bezpečná, nestranná a v súlade s európskymi hodnotami.

Tretí ročník podujatia Európsky deň podnikov sociálneho hospodárstva: nastal čas získať uznanie a rozširovať sa

„Toto je chvíľa pre podniky sociálneho hospodárstva, aby ukázali európske hodnoty v čase, keď EÚ čelí obrovským výzvam,“ povedala Ariane Rodert, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorá otvorila tretí ročník Európskeho dňa podnikov sociálneho hospodárstva.

9. ročník Dní občianskej spoločnosti v EHSV: digitálna éra si vyžaduje ľudské zručnosti a vhodné právne prostredie

Dni občianskej spoločnosti v roku 2018, ktoré usporiadala kontaktná skupina v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) 24. a 25. mája v Bruseli, boli zamerané na tému Občianstvo, demokracia a kultúra v digitalizovanej Európe.

Regionálne hospodárske prínosy transformácie energetiky sa často prehliadajú

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 31. mája vypočutie na tému Transformácia energetiky v európskych regiónoch, aby upriamil pozornosť na regionálne hospodárske prínosy prechodu na decentralizované a nízkouhlíkové dodávky energie. Táto téma je stále z veľkej časti nepreskúmaná, a to napriek skutočnosti, že táto transformácia má výrazne regionálny rozmer.

Návrhu Európskej komisie na rozpočet chýbajú politické ambície

Návrh viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia, je nedostatočný a chýbajú mu politické ambície  toto je jeden zo záverov konferencie, ktorú na túto tému usporiadal EHSV. Bola by vhodná rýchla dohoda na primeranom a dôkladne reformovanom dlhodobom rozpočte.

Aktuality skupín

Štúdia o uplatňovaní Európskeho piliera sociálnych práv

skupina EHSV Pracovníci

Štúdia, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor na žiadosť skupiny Pracovníci vypracovalo Európske sociálne monitorovacie stredisko.

V záujme rozmanitosti

skupina Rozmanitosť Európy v EHSV

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau som navštívil už viackrát a zakaždým ma ochromila hrôza a krutosť, ktorej sa ľudia dokážu dopustiť voči iným ľuďom. Niektoré pocity však boli pri každej návšteve iné. Možno sa to dalo očakávať, či sa v to dalo dokonca aj dúfať, že návšteva rozšíreného užšieho predsedníctva EHSV v koncentračnom tábore, ktorá sa uskutočnila 12. júna, nás prinúti zamyslieť sa nielen nad minulosťou, ale do veľmi veľkej miery aj nad súčasnosťou a budúcnosťou.

Budúcnosť Európy z pohľadu zamestnávateľov

skupina EHSV Zamestnávatelia

Stabilnejšia, jednotnejšia a menej byrokratická – takto vidia zamestnávatelia budúcnosť Európy. Podnikateľská sféra Európu naďalej neochvejne podporuje a chce zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní budúcnosti EÚ. Účastníci konferencie o budúcnosti Európy z pohľadu zamestnávateľov, ktorá sa konala 21. júna 2018 v španielskom Madride, poukázali na konkrétne príklady nedostatkov v EÚ a určili riešenia do budúcnosti.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Predstavenie „Songs of Longing“ korunovalo oslavy 60. výročia vzniku EHSV

Kultúrne podujatie pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku EHSV bolo nepochybne jedinečným umeleckým zážitkom, ktorý v sebe spájal rôzne prvky rozmanitého spektra kultúry a kreativity.