Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

koncom júna sme sa rozlúčili s rumunským predsedníctvom Rady EÚ a nový semester – ako zvyčajne – znamená aj nové predsedníctvo. Toto rotujúce predsedníctvo preberá už tretíkrát Fínsko, ktoré si tento raz zvolilo slogan Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. Som presvedčený, že Fínsko vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa celosvetové líderstvo EÚ v oblasti boja proti zmene klímy prejavilo v konkrétnej podobe aj na miestnej úrovni.

Dôležité dátumy

22. júla 2019, Atény, Grécko

Luca Jahier, príhovor na schôdzi gréckej hospodárskej a sociálnej rady

23. – 24. júla 2019, Riga, Lotyšsko

Verejné vypočutie a prieskumná pracovná cesta: Príprava agendy EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030 
 

V skratke

EHSV navštívil Španielsko, aby posúdil vplyv nových hospodárskych modelov na európsky jednotný trh

Delegácia ESHV sa nedávno v španielskej Malage stretla so zástupcami odborov, MVO a miestnej samosprávy. Stretnutie je súčasťou štúdie o nových hospodárskych modeloch, ktorá má posúdiť ich dlhodobý vplyv na hospodársky model EÚ.

Bývalá predsedníčka skupiny Pracovníci v EHSV Gabriele Bischoff zvolená do Európskeho parlamentu

Gabriele Bischoff, ktorá až donedávna predsedala skupine Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu z radoch skupiny S&D. O poslanecké kreslo sa uchádzala ako kandidátka nemeckej strany SPD za berlínsky volebný obvod.

 

Diľana Slavova na schôdzi na vysokej úrovni o podpore EÚ Tunisku

Predsedníčka sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy Diľana Slavova sa zúčastnila na medzinárodnom podujatí na tému Sociálne a solidárne hospodárstvo v Tunisku: úloha a podpora EÚ, ktoré 3. júla usporiadal EHSV. Zúčastnili sa na ňom ďalší rečníci na vysokej úrovni ako tuniský minister poľnohospodárstva Samir Taïeb a riaditeľ útvaru Južné susedstvo v Európskej komisii Michael Koehler.

Aktuality EHSV

EHSV žiada sociálne spravodlivú transformáciu energetiky a stály dialóg s občanmi

Na júnovom plenárnom zasadnutí EHSV sa konala diskusia s eurokomisárom Marošom Šefčovičom na tému budúcnosti európskej energetickej únie a výbor počas nej vyjadril svoj postoj k návrhu stratégie EÚ pre dlhodobé znižovanie emisií skleníkových plynov.

EHSV naliehavo žiada vedúcich predstaviteľov EÚ, aby posilnili medzinárodnú úlohu eura

EHSV vo svojom nedávno prijatom stanovisku vyzval vedúcich predstaviteľov EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o posilňovanie medzinárodnej úlohy eura. EHSV v ňom uvádza, že silné euro by prispelo k zlepšovaniu blaha občanov EÚ a pozície podnikov, zachovaniu spoločných hodnôt a podpore spoločných záujmov

Makroregionálne stratégie: EHSV naliehavo žiada zlepšenie

EHSV požaduje, aby sa zlepšili makroregionálne stratégie, a v prieskumnom stanovisku predkladá súbor politických návrhov, ako využiť ich plný potenciál.

Grand Départ of the Tour de France - EESC hosts event on clean mobility

Pri príležitosti hlavného štartu pretekov Tour de France usporiadal EHSV 3. júla prezentáciu knihy o talianskom cyklistickom šampiónovi a vojnovom hrdinovi Ginovi Bartalim za účasti jej autora, novinára Alberta Toscana. Súčasťou podujatia bola aj diskusia o čistej mobilite.

Médiá by mali upustiť od charitatívneho prístupu k zdravotne postihnutým

Európske médiá často zobrazujú osoby so zdravotným postihnutím jednorozmerným alebo blahosklonným spôsobom, ktorý vyplýva z mylných predstáv a nepochopenia, pričom aj ponuka spravodajských a zábavných programov spĺňajúcich kritériá úplnej prístupnosti je naďalej nedostatočná. K tomu, aby o zdravotnom postihnutí komunikovali primeraným a inkluzívnym spôsobom, majú teda ešte stále ďaleko.

Základné služby by mali byť dostupné pre všetkých

Lepšie uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv s dôrazom na podporu základných služieb bolo jednou z tém júnového plenárneho zasadnutia, na ktorom členovia prijali stanovisko z vlastnej iniciatívy, ktoré k tejto problematike vypracovali Raymond Hencks a Krzysztof Balon.

Lídri EÚ vyzvali vedúcich predstaviteľov EÚ, aby z Európy urobili svetového lídra v oblasti udržateľného rozvoja

Národné hospodárske a sociálne rady a Európsky hospodársky a sociálny výbor predostreli lídrom EÚ posolstvo z Ríma, kde sa stretli 13. a 14. júna, aby diskutovali o svojej úlohe v rámci udržateľného rozvoja Európy a európskeho piliera sociálnych práv.

Reakcia EÚ na porušovanie zásad právneho štátu by mala byť komplexnejšia

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzval EÚ, aby prijala proaktívnejší prístup k riešeniu nárastu prípadov porušovania zásad právneho štátu v EÚ, a to v obave, že by mohli prerásť do krízy demokracie a základných práv a slobôd.

EHSV podporí opatrenia fínskeho predsedníctva v oblasti boja proti zmene klímy

Záväzok Únie značne zredukovať emisie v snahe o dosiahnutie klimatickej neutrálnosti do roku 2050 je hlavným cieľom fínskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré sa začalo 1. júla. EHSV podporí opatrenia predsedníctva týkajúce sa boja proti zmene klímy a bude pokračovať vo svojej činnosti smerom k vytvoreniu rámca EÚ pre súvisiace iniciatívy vedené občanmi a komunitou.

Aktuality skupín

Podľa nedávnej štúdie zníženie dane z príjmov právnických osôb stimuluje investície

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Daň z príjmov právnických osôb je forma zdanenia, ktorá najviac brzdí hospodársky rast. Na rozdiel od vnímania zo strany verejnosti nedošlo za posledných 40 rokov k zníženiu príjmov z dane z príjmov právnických osôb vo vzťahu k HDP. Krajiny, ktoré v posledných rokoch znížili skutočné sadzby dane z príjmov právnických osôb, zaznamenali v nasledujúcich rokoch nárast investícií. Vyplýva to zo záverov nedávnej štúdie, ktorú dal na žiadosť skupiny Zamestnávatelia vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Skupina Pracovníci v EHSV diskutovala o zamestnanosti, konvergencii a sociálnych právach v Rumunsku

skupina Pracovníci v EHSV

Skupina Pracovníci usporiadala 25. júna v rumunskej Bukurešti mimoriadnu schôdzu o Európe spoločných hodnôt, ktorá sa zameriavala na problematiku pracovných práv a sociálnej konvergencie. Predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke zablahoželal rumunskému predsedníctvu k niekoľkým úspechom, ktoré mali zásadný význam pre zlepšenie pracovného života občanov, ako je zriadenie Európskeho orgánu práce či dohoda o smerniciach o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach.

Predseda skupiny Rozmanitá Európa Arno Metzler sa zúčastnil na zasadnutí valného zhromaždenia UNAF

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

V dňoch 22. a 23. júna sa v meste Remeš uskutočnilo valné zhromaždenie Národnej asociácie rodinných združení Francúzska (UNAF). Pozvanie zúčastniť sa na tomto podujatí dostal Arno Metzler od podpredsedníčky UNAF a členky skupiny III Christiane Basset. Hlavnou témou diskusie bola participatívna demokracia a úloha sprostredkovateľských orgánov.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

EHSV organizuje večer osobitne venovaný fínskej kultúre

EHSV organizuje 17. júla fínsky večer pri príležitosti začiatku fínskeho predsedníctva Rady EÚ. Na podujatí bude prezentovaná hudba a tance, ktoré sú príznačné pre fínsku kultúru a tradície.