„Medzi budúce výzvy patrí boj proti zmene klímy a zabezpečenie výživy pre planétu, ktorá sa čoskoro stane domovom pre 10 miliárd ľudí. Biohospodárstvo, ktoré zahŕňa produkciu obnoviteľných biologických zdrojov a ich premenu na potraviny, krmivo a biovýrobky, môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení oboch výziev,“ povedali Mindaugas Maciulevičius a Udo Hemmerling, spravodajcovia stanoviska EHSV na tému Aktualizácia stratégie pre biohospodárstvo, ktoré bolo prijaté 15. mája.

Pre „nové“ biohospodárstvo je nevyhnutné dodržiavanie zásad udržateľnosti a zachovanie prírodných zdrojov v záujme udržania ich produktivity.

MSP zohrávajú v biohospodárstve dôležitú úlohu. Potrebujú však lepšie poradenstvo a prístup k financovaniu, aby sa ich prínos zvýšil. Je nevyhnutné vytvoriť individuálne a flexibilné poradenské služby, ktoré by pomáhali agropotravinárskym MSP rozbehnúť dlhodobé inovatívne projekty. Okrem toho pri zvyšovaní efektívnosti a podpore výmeny poznatkov, skúseností a osvedčených postupov by významným prínosom mohla byť aj spolupráca verejného a súkromného sektora.

Prepojenie jednotlivých oblastí (mestsko-vidiecke, vidiecko-vidiecke, pevninsko-morské) by mohlo prispieť k udržateľným hodnotovým reťazcom a klastrom a mohlo by predovšetkým pomôcť krajinám strednej a východnej Európy zvýšiť ich produkciu, a tým podporiť rast a zamestnanosť, najmä vo vidieckych oblastiach. Tento región je bohatý na biomasu vďaka rozsiahlym aktivitám v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu a má vysokú, ale nedostatočne využitú kapacitu biomasy. (sma)