Dostupné jazyky:

Úvodník

Vysúkajme si rukávy a pusťme sa do práce na úspešnej budúcnosti Európy

Milí čitatelia,

s radosťou sa podpisujem pod tento prvý úvodník v mojej novej funkcii predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Budem mať tú česť predsedať EHSV počas 60. výročia jeho vzniku, ktoré oslávime na plenárnom zasadnutí 24. mája.

V čase, keď budete čítať tieto riadky, budeme práve dokončovať prípravy na toto významné podujatie. Oslava bude nepochybne príležitosťou na pripomenutie najdôležitejších okamihov v dejinách výboru. My sme sa však už na začiatku rozhodli, že nebudeme len spomínať na minulosť, ale predovšetkým hľadieť do budúcnosti.

Dôležité dátumy

4. 6. 2018 Brusel
3. ročník Európskeho dňa podnikov sociálneho hospodárstva
18. 6. 2018 Brusel
Samit zainteresovaných strán EHSV na tému Umelá inteligencia
11. 7. 2018 – 12. 7. 2018 Brusel
Plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Deň otvorených dverí – jedinečná možnosť bližšie spoznať prácu EHSV

V sobotu 5. mája 2018 pri príležitosti osláv Dňa Európy otvoril Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) svoje dvere verejnosti. Výbor predstavil návštevníkom svoju činnosť, s osobitným dôrazom na kultúru, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Jordánsko je kľúčovým partnerom pre stabilitu krajín susediacich s EÚ

Delegácia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa stretla 26. a 27. marca v Ammáne so zástupcami miestnej občianskej spoločnosti a vládnymi úradníkmi. Diskusie počas návštevy sa zameriavali na ťažkosti, ktorým krajina čelí v dôsledku chýbajúcej stability v regióne. Delegácia EHSV uznala, že je potrebná medzinárodná podpora a konkrétne opatrenia, keďže krajina v uplynulých pár rokoch vyvinula komplexný prístup k masívnemu prílevu utečencov, väčšinou utekajúcich pred vojnou v Sýrii.

Občianska spoločnosť EÚ a Gruzínska diskutuje o situácii MSP a o potravinovej bezpečnosti v Gruzínsku

Posledná schôdza platformy občianskej spoločnosti EÚ – Gruzínsko sa konala 22. marca v Tbilisi. Členovia platformy diskutovali o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom a prijali spoločné vyhlásenie. Platforma občianskej spoločnosti uvítala vyhlásenie, ktoré prišlo už skôr v marci, o novej možnosti bilaterálnej sektorovej spolupráce na vyššej úrovni medzi EÚ a Gruzínskom. Vyjadrila aj svoju podporu bezvízovému styku pre krátke pobyty, ktorý už využilo množstvo gruzínskych občanov.

Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina je znepokojená trendom nízkych miezd na Ukrajine

Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina naliehavo vyzýva Kyjev, aby v jednotlivých odvetviach zavádzal dôslednejšie reformy a aby ako najvyššiu prioritu riešil problematiku nízkych miezd a chudoby. Týmto otázkam sa venovala pozornosť na 6. zasadnutí CSP v Bruseli, na ktorom členovia platformy rokovali o dosiahnutom pokroku pri vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, o úlohe výšky mzdy pri znižovaní chudoby a jej vplyve na migráciu za prácou, a takisto o zmene klímy.

Srbsko a EÚ by mali zintenzívniť úsilie s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť pristúpenia krajiny do roku 2025

Posledná schôdza zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko sa konala 12. apríla v Bruseli. Členovia zmiešaného poradného výboru diskutovali o súčasnom stave rokovaní o pristúpení Srbska k EÚ a úlohách, ktoré treba v tejto súvislosti splniť, a prijali záverečné vyhlásenie. Srbsko bolo uznané ako jeden z dvoch popredných kandidátov v regióne západného Balkánu.

Európski Rómovia čelia diskriminácii a etnickému profilovaniu

Najväčšia menšina Európy, ktorá má viac ako desať miliónov príslušníkov, zažíva aj naďalej diskrimináciu a marginalizáciu v mnohých členských štátoch Európskej únie. MVO z oblasti ľudských práv a tvorcovia politiky EÚ, ktorí sa stretli na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), varovali, že polícia v mnohých prípadoch ešte stále používa v prípade Rómov etnické profilovanie. Počas tretieho týždňa Rómov v EÚ, ktorý organizovali európske inštitúcie v Bruseli od 8. do 12. apríla, sa uskutočnilo verejné vypočutie na tému „Addressing anti-gypsyism in ethnic profiling practices“ (Riešenie protirómskych postojov v praxi etnického profilovania). 

Fórum občianskej spoločnosti požaduje konkrétne opatrenia na riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a zlepšenie pracovných noriem

Šiesta schôdza fóra občianskej spoločnosti v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou sa konala 11. apríla v Soule a spolupredsedali jej Lee Ho-Geun a Georgi Stoev. Vo svojom spoločnom vyhlásení spolupredsedovia zdôraznili, že neisté geopolitické prostredie prinieslo nové výzvy pre vzťahy medzi EÚ a Kóreou. Žiadali, aby obe strany propagovali spoločné hodnoty a záujmy a aby partnerstvo medzi Kóreou a EÚ viac zodpovedalo očakávaniam občanov.

Nové publikácie

„Zistite, čo pre Vás robí EHSV“ – nové vydanie k dispozícii

Výbor v tejto publikácii určenej verejnosti stručne predstavuje seba a svoju jedinečnú rolu poradcu a sprostredkovateľa dialógu a konsenzu medzi zástupcami organizovanej občianskej spoločnosti. V brožúre sa dôraz kladie na poslanie výboru, ako aj na jeho členov, predsedníctvo, fungovanie a dosiahnuté výsledky.
 

Digitálna publikácia – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) – 60 rokov angažovanosti

Občianska spoločnosť sa angažuje za budúcnosť Európy

Pred 60 rokmi – 19. mája 1958 – sa uskutočnilo prvé plenárne zasadnutie výboru, ktorý vznikol na základe Rímskych zmlúv v roku 1957. Jeho dejiny sú odvtedy spojené s procesom európskej integrácie, o ktorú sa neustále snaží.

Aktuality EHSV

Občania v centre diskusie o budúcnosti Európy

Počas dvoch dní, 5. a 6. mája, Európsky hospodársky a sociálny výbor ako zástupca občianskej spoločnosti otvoril svoje brány „panelovej diskusii s európskymi občanmi“, do ktorej sa zapojilo približne sto občanov reprezentujúcich rozmanitosť 27 členských štátov, bez Spojeného kráľovstva.

Integrácia krajín západného Balkánu by zostať jednou z hlavných priorít EÚ

Rozširovanie EÚ, a predovšetkým šírenie demokratických hodnôt a právnych noriem EÚ v regióne západného Balkánu je v záujme tak krajín západného Balkánu, ako aj EÚ. EHSV to zdôraznil vo svojom stanovisku na tému Hospodárska a sociálna súdržnosť a európska integrácia západného Balkánu prijatom na plenárnom zasadnutí 19. apríla.

Prežitie európskeho odvetvia námorných technológií závisí od rozhodného postoja EÚ

EHSV vo svojom stanovisku požaduje takú politiku pre oblasť priemyslu a výroby, ktorá bude založená na reciprocite.

„Európska komisia musí prijať politiku pre oblasť priemyslu a výroby, ktorá bude založená na reciprocite, inak európske odvetvie námorných technológií nebude môcť čeliť konkurencii zo strany ázijských lodeníc,“ upozornil Marian Krzaklewski, spravodajca stanoviska na tému Stratégia LeaderSHIP, ktoré EHSV prijal na svojom plenárnom zasadnutí 19. apríla. 

Zabezpečiť sociálny rating AAA pre EÚ si vyžaduje politickú angažovanosť a náležité financovanie

EHSV vyzýva na poskytnutie dostatočných finančných zdrojov na vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv. Na to, aby sa sociálny pilier stal realitou, sú nevyhnutné zlepšenia v členských štátoch a silný záväzok, pokiaľ ide o rozpočet, investície a bežné výdavky.

EHSV načrtáva ďalšie opatrenia potrebné na dosiahnutie stabilnej, prosperujúcej a odolnej HMÚ

EHSV je pevne presvedčený, že HMÚ v tejto chvíli ešte nie je natoľko odolná a stabilná, aby mohla účinne čeliť budúcim krízam. Zasadzuje sa za dobudovanie HMÚ a vyzýva rozhodujúcich činiteľov, aby dosiahli širšiu a rýchlejšiu politickú dohodu o tom, ako vytvoriť rozsiahlu a skutočnú HMÚ, čo je konečným cieľom.

Priame zahraničné investície treba preverovať, aby sa ochránila národná bezpečnosť a verejný poriadok v EÚ

Foreign Direct Investment

Priame zahraničné investície sú jedným z hlavných zdrojov rastu, pracovných miest a inovácie a odjakživa kľúčovým faktorom pre pozitívny hospodársky a sociálny rozvoj v EÚ. Predstavujú však aj možné riziko z hľadiska národnej bezpečnosti, preto je potrebný riadny rámec na preverovanie týchto investícií.

EHSV vyzýva na vytvorenie európskej energetickej únie, ktorá zahŕňa všetkých občanov EÚ a je pre nich prínosom

EHSV dôrazne podporuje ciele energetickej únie a nabáda spoločnosť v EÚ, aby prevzala plnú zodpovednosť za tento projekt. Energetická únia je dôležitá nielen pre sektorové politiky, ako je energetika, doprava a klíma, ale ponúka tiež množstvo príležitostí na to, aby sa Európa stala demokratickejšou, súdržnejšou, konkurencieschopnejšou a spravodlivejšou. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutný skutočný dialóg o energetike s organizovanou občianskou spoločnosťou na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Poukazovať na stereotypy je najlepšia cesta, ako vyhrať boj za rovnaké mzdy

EHSV podporuje úsilie Komisie znížiť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ, ktorý predstavuje 16,3 %, ale navrhuje ďalšie opatrenia vrátane osobitného dôrazu na boj proti dlhodobým sociálnym a kultúrnym stereotypom, ktoré podmieňujú výber vzdelania a povolania v prípade žien.

Rozhodujúcim prvkom energetickej únie je posilnenie európskych energetických sietí

Zásadným predpokladom pre energetickú úniu sú silnejšie, dostatočne prepojené európske energetické siete. Len ak budú energetické siete v Európe dobre rozvinuté a integrované, budú môcť energetické systémy na kontinente dosiahnuť svoj cieľ, teda poskytovať občanom Európy cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu konkurenčným spôsobom.

Kvalitná učňovská príprava v Európe: nech rozhodujú aj učni

Systémy učňovskej prípravy by sa mali vytvárať s aktívnou účasťou priamych zainteresovaných, čiže samotných učňov a ich organizácií. Ide o hlavnú výhradu EHSV v súvislosti s navrhovaným rámcom pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, ktorý inak podľa názoru výboru pomôže zvýšiť úroveň tejto prípravy v celej EÚ.

Pri rozvoji nových foriem mobility nemôžeme zabúdať na záujmy občanov EÚ

 mobility

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) nalieha na Komisiu, aby rozhodnejšie pristupovala k uľahčovaniu prístupu spotrebiteľov k novým, ekologickejším a dostupnejším formám mobility a zaviedla väčšiu finančnú podporu verejnej dopravy.

Deň európskej iniciatívy občanov – požiadavka na ich skutočné zapojenie

Šesť rokov od spustenia európskej iniciatívy občanov (EIO) a na základe opakovanej konštruktívnej kritiky a výziev na jej zlepšenie – prichádzajúcich najmä z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a iných inštitúcií – Európska komisia konečne navrhla zmeny tohto dôležitého nástroja participatívnej demokracie.

Prehodnoťme plasty: na zmenu správania je potrebný vhodný legislatívny rámec a schodné alternatívy

Plasty sa stávajú jedným z hlavných environmentálnych problémov sveta. Snímky takzvaného „tichomorského odpadového koša“ známeho aj ako „veľký tichomorský zhluk odpadu“, čo je plávajúci plastový ostrov v oceáne väčší ako Mexiko, ktorý je výsledkom nadmerného používania, odhadzovania a nerecyklovania plastov, mnohých ľudí prebudili a donútili prehodnotiť náš spôsob používania plastov. Keďže situácia sa stáva čoraz naliehavejšou, EÚ hľadá spôsoby, ako zmeniť navrhovanie, výrobu, používanie a recykláciu plastových výrobkov. Na tento účel 16. januára 2018 prijala Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve.

Aktuality skupín

Na svojom plenárnom zasadnutí si EHSV pripomína 75. výročie povstania vo varšavskom gete

skupina EHSV Zamestnávatelia

Európsky hospodársky a sociálny výbor si na svojom plenárnom zasadnutí minútou ticha pripomenul 75. výročie povstania vo varšavskom gete – najväčšej židovskej ozbrojenej vzbury počas druhej svetovej vojny.

Čas na zmenu v skupine III

Arno Metzler je od 18. apríla oficiálne predsedom skupiny III na funkčné obdobie 2018 – 2020.

Od roku 1983 má svoju vlastnú právnickú kanceláriu v Nemecku a od roku 2002 zastupuje nemecké slobodné povolania v EHSV. Predtým, než sa stal predsedom skupiny, bol podpredsedom zodpovedným za MSP, slobodné povolania a rokovací poriadok.

Práca, nové formy práce a pracovné podmienky

 Skupina Pracovníci

Údaje o zamestnanosti sú neustále v centre pozornosti. Hoci je dôležité vedieť, koľko ľudí je zamestnaných, takmer rovnako dôležité sú aj podmienky, v ktorých pracujú. Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na posledný vývoj v oblasti práce a na zvyšovanie počtu neštandardných zmlúv, pri ktorých boli nevyhnutné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, aby sa stanovilo, že napríklad vodiči spoločnosti Uber sú zamestnanci, a nie pracovníci na voľnej nohe.