Skupina EHSV Pracovníci

„Sociálna agenda by mala byť stredobodom plánu obnovy po odznení pandémie COVID-19 v Európe. Musíme sa zamerať na dôkladnú reformu Paktu stability a rastu a na zavedenie tzv. zlatého pravidla (pravidla vyrovnaného rozpočtu), ktoré poskytne krajinám priestor na investovanie do sociálnej infraštruktúry,“ vyhlásil predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke.

Týmito slovami Röpke otvoril webinár EHSV a skupiny Pracovníci zorganizovaný s podporou podpredsedníčky EHSV pre komunikáciu Isabel Caño, ktorý bol venovaný snahe vybudovať spravodlivejšiu Európu, aby sme sa dokázali vyrovnať s následkami pandémie koronavírusu. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že akýkoľvek plán obnovy by mal byť založený na zásadách solidarity, udržateľnosti, ako aj na ochrane a účasti zamestnancov.

Účastníci webinára, ku ktorým patrili aj európsky komisár pre pracovné miesta Nicolas Schmit, predsedníčka skupiny S&D v Európskom parlamente Iratxe García a generálny tajomník ETUC Luca Visentini, sú presvedčení, že bezprecedentný rozmer tejto krízy, ktorá tisíce ľudí pripravila o živobytie, znamená, že sa situácia vymyká z akéhokoľvek rámca a nedá sa jednoducho pokračovať tak, ako sme boli donedávna zvyknutí.

Komisár Nicolas Schmit vyhlásil, že plán obnovy musí byť zameraný na hospodársku a sociálnu konvergenciu a zahŕňať hlavné ciele, ako sú zelená a digitálna dohoda, ako aj nástroje na zmiernenie chudoby a rizika nezamestnanosti, napríklad nástroj SURE, ktorý bude prostredníctvom úverov podporovať vnútroštátne programy skráteného pracovného času, záruku pre mladých ľudí a iniciatívy týkajúce sa minimálnej mzdy na úrovni EÚ v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi.

Predsedníčka skupiny S&D Iratxe García poznamenala, že je viac než kedykoľvek predtým potrebné uzavrieť ambicióznu dohodu o VFR, aby sa mohol vypracovať rozsiahly plán obnovy založený na sociálnom pilieri a cieľoch udržateľného rozvoja. Vyzvala na posilnenie právomocí EÚ, pokiaľ ide o politiku v oblasti zdravia, a najmä na zlepšenie európskej odolnosti voči podobným pandémiám v budúcnosti. Zdôraznila, že potrebujeme ƒ„európsku zdravotnú úniu“.

Generálny tajomník ETUC Luca Visentini upozornil, že odklad dôležitých iniciatív, ktoré začala Komisia pred pandémiou (napríklad zelená dohoda, sociálny pilier či spravodlivý prechod na digitálnu technológiu), ako to požadujú podniky a finančný sektor v snahe „zamerať sa na to, čo je nevyhnutné“, by rovnako ako návrat k úsporným rozpočtovým opatreniam vážne ohrozil oživenie hospodárstva. (mg)