Naliehavo sa musí prijať prechodné nariadenie s cieľom nastoliť istotu v odvetví poľnohospodárstva.

EHSV víta návrh prechodného nariadenia, ktoré navrhla Komisia na podporu európskych poľnohospodárov a ktoré zabezpečí hladký prechod zo súčasného obdobia SPP do nasledujúceho.

Obdobie rozpočtového plánovania pre súčasnú SPP sa končí 31. decembra 2020, no suma podpory zo zdrojov Únie ani vnútroštátne stropy na nasledujúci rok neboli začlenené. Preto sa musia prijať naliehavé opatrenia na zabezpečenie istoty a kontinuity pri poskytovaní podpory európskym poľnohospodárom.

Takúto istotu v súčasných neistých časoch možno zaručiť, len ak sa platnosť súčasného právneho rámca predĺži aspoň na roky 2021 a 2022, čo znamená využívanie nových zdrojov podľa starých pravidiel.

Ako zdôraznil Arnold Puech d'Alissac, spravodajca stanoviska EHSV k tejto téme, „rok bez priamej pomoci z prvého piliera by spôsobil deficit pre všetkých poľnohospodárov; rok bez pomoci z druhého piliera by pozastavil záväzky s vysokými environmentálnymi alebo klimatickými cieľmi a investície do modernizácie by sa odložili na neskôr“.

EHSV preto vyzýva spoluzákonodarcov, aby toto nariadenie prijali čo najskôr. Európske poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť EÚ sú dve aktíva, ktorých význam sa v dôsledku pandémie Covid-19 vrátil do popredia. (mr)