Tento rok prebehli oslavy Dňa Európy v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na diaľku. EHSV bol podobne ako všetky ostatné európske inštitúcie vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID-19 nútený vzdať sa svojho tradičného Dňa otvorených dní 9. mája a namiesto toho ponúkol množstvo inšpiratívnych online aktivít.

V sobotu 9. mája 2020 sme si pripomenuli 70. výročie Schumanovej deklarácie a bolo nemysliteľné ponechať tento dôležitý míľnik bez primeranej oslavy európskych úspechov. EHSV sa v duchu spoločných krokov a solidarity pripojil k ostatným inštitúciám EÚ v rámci kampane „Európania proti COVID“, ktorú spustil Európsky parlament, aby vzdal hold všetkým Európanom bojujúcim proti pandémii.

Videá, články, podcasty a príspevky v sociálnych médiách boli sprístupnené na špecializovanej stránke na webovom sídle výboru, kde návštevníci mohli priamo zistiť, ako sa EHSV zapája do boja proti koronavírusovej kríze. Toto webové sídlo ponúklo aj svedectvá členov EHSV, ktorí usilovne pracujú v teréne v členských štátoch, aby pomohli svojim organizáciám a komunitám vyrovnať sa s dopadom pandémie.

Na špecializovanom mini-webovom sídle boli tiež podrobné informácie o tom, ako výbor pracuje a ako sú jeho činnosti usporiadané podľa skupín a tematických sekcií, s osobitným dôrazom na jeho dôležitý príspevok k rozhodovaciemu procesu EÚ a zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti EÚ.

Prvý online Deň Európy bol veľkým úspechom, ktorý priniesol veľmi aktívne zapojenie verejnosti a odozvu v sociálnych médiách. EHSV sa napriek tomu teší, že budúci rok na Deň otvorených dverí 2021 privíta návštevníkov opäť v budove Jacquesa Delorsa v Bruseli. (mp)