Perspektíva miestnej úrovne – 6. diel: Podpora podnikov v čase koronakrízy

V tomto diele majiteľ hotela a zástupca odvetvia cestovného ruchu a hotelierstva, Belgičan Marc Van Muylders približuje katastrofálny dosah pandémie COVID-19 na tento sektor a následne podpredsedníčka EHSV zodpovedná za rozpočtové otázky a generálna tajomníčka Združenia priemyselného kapitálu Bulharska (AIKB) Milena Angelova hovorí o tom, ako sa EHSV snaží svojimi odbornými znalosťami pomôcť podnikom, ktoré v celej Európe zápasia s krízou. Profesorka politických vied na Slobodnej univerzite v Bruseli a hosťujúca profesorka na College of Europe v Bruggách Amandine Crespy predstavuje širšie plány EÚ na pomoc európskym podnikom pri prekonávaní tejto náročnej situácie.

Dessine-moi…

Naša rubrika „Dessine-moi“ (Nakresli mi...) sa napĺňa svedectvami členov a členiek, ktorí prijali naše pozvanie podeliť sa o svoje myšlienky a úvahy v tomto období, keď sa zastavil čas. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis a Cillian Lohan dali našim čitateľom a čitateľkám jedinečnú možnosť ponoriť sa do sveta svojich príbehov, za čo im ďakujeme.

Všetky tieto články sú dostupné na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/sk/news-media/eesc-info/062020#a79969

Dostupné jazyky:

Úvodník

Odkedy máme obmedzený voľný pohyb, prežívame ťažké chvíle. Ako keby sa pre nás zastavil čas, zostávame každý za svojimi dverami, ďaleko od ostatných. Svojim blízkym a kolegom opakujeme, aby na seba dávali pozor, a želáme im hlavne dobré zdravie. Ľudský život je krehký. Kedykoľvek nás môže zasiahnuť pandémia. Celosvetová výzva, ktorá si vyžaduje celosvetovú reakciu.

Dôležité dátumy

10. – 11. júna 2020, Brusel

Plenárne zasadnutie EHSV

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Nikdy viac už nepremeškám príležitosť niekoho objať

Došlo k nepredstaviteľnému. Náhle sa všetko zmenilo a zdá sa iné, ako bolo predtým. Nachádzame sa vo výnimočnej situácii a musíme nájsť v sebe silu primerane reagovať a vrátiť sa k bežnému životu plní síl.

Anne Demelenne: Pandémia ukázala zraniteľnosť nášho systému.

Zákaz vychádzania sme doma strávili s manželom veľmi pokojne. Môj manžel patrí do rizikovejšej skupiny obyvateľstva, takže sme prijali všetky preventívne opatrenia.

Cillian Lohan: To hlavné je očiam neviditeľné

Sedím vo svojom vidieckom dome pri mori. Napriek svojej izolovanosti na vidieku mám dobré pripojenie na internet. Som šťastný, že sa môžem každé ráno prechádzať po pobreží a hľadieť na more s vedomím, že najbližšou pevninou za Atlantikom je New York, vzdialený odtiaľto takmer 5 000 kilometrov. Uvedomujem si, že moja pohodlná situácia je veľkou výsadou.

Christa Schweng: moje ponaučenia z pandémie

Keď sa 13. marca – mimochodom v piatok – naša vláda rozhodla zaviezť v krajine od nasledujúceho pondelka zákaz vychádzania, celá atmosféra vo Viedni sa zmenila: prechádzky po obvyklých miestach sprevádzal počas tých posledných dní zvláštny pocit, pretože všetci po sebe podozrievavo poškuľovali.

Georges Dassis: Nech sme akokoľvek silní, sami nedokážeme čeliť budúcim nebezpečenstvám

Keď som sa 11. marca 2020 vracal z Bruselu, ani vo sne mi nenapadlo, že zažijem úplne mimoriadnu situáciu.

Začalo sa to dôrazným odporúčaním gréckeho orgánu pre verejné zdravie (EODY): všetci, ktorí sa vracajú zo zahraničia, musia zostať 14 dní v domácej karanténe.

Baiba Miltoviča: Spotrebitelia v čase pandémie COVID-19

Koronavírus je jednou z najväčších výziev v histórii EÚ. Keďže šírenie vírusu bude naďalej ochromovať hospodárstva členských štátov EÚ, bude to predstavovať zásadnú hrozbu nielen pre podniky a zamestnanosť, ale aj pre spotrebiteľov. Vlády jednotlivých krajín preto v záujme ochrany obyvateľstva prijali mimoriadne opatrenia.

Pozrite si vyhlásenie EHSV z videozáznamu o COVID-19

Spoločne zastupujeme občiansku spoločnosť na úrovni Európskej únie. Obmedzenie pohybu nám nemôže brániť v tom, aby sme aktívne pracovali a zabezpečili, že hlas organizovanej občianskej spoločnosti bude vypočutý. Zjednotení zostaneme silní v úsilí získať späť kontrolu nad našimi životmi. Urobíme všetko, čo je potrebné. Pandémia koronavírusu bude mať vážne dôsledky pre našu spoločnosť. Žiadna vláda si nemôže myslieť, že túto krízu zvládne sama.

Aktuality EHSV

EHSV po prvýkrát oslavuje Deň Európy online

Tento rok prebehli oslavy Dňa Európy v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na diaľku. EHSV bol podobne ako všetky ostatné európske inštitúcie vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID-19 nútený vzdať sa svojho tradičného Dňa otvorených dní 9. mája a namiesto toho ponúkol množstvo inšpiratívnych online aktivít.

Predseda EHSV Luca Jahier vyzýva na vytvorenie Únie zdravia

Jednou z hlavných priorít do budúcna musí byť plnohodnotná Únia zdravia. Na historicky prvom webinári EHSV, ktorý sa konal 24. apríla 2020, to vyhlásil predseda výboru Luca Jahier. Ako zdôraznil, nastal čas urobiť ďalší krok v rámci európskej integrácie. Podľa jeho slov musí EÚ spoločne riešiť situáciu v zdravotníctve, ktorú spôsobila súčasná koronakríza. Mala by pri tom vychádzať z opatrení, ktoré sa prijali v uplynulých týždňoch, a následne predložiť jasnú víziu.

Webináre EHSV o koronavíruse: EÚ a Afrika – spoločne v boji proti pandémii COVID-19

EHSV zorganizoval 29. apríla webinár s cieľom preskúmať súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Afrikou, ktoré sú považované za jednu z hlavných priorít Komisie na nasledujúce roky a v súčasnosti ich ohrozuje pandémia COVID-19. Účastníci sa zhodli na tom, že kľúčovými otázkami sú konsolidácia dodávateľských reťazcov a dohoda o znížení zahraničného dlhu afrických krajín.

Predseda EHSV Luca Jahier: „Musíme zaistiť, aby bola Európa opäť bezpečná.“

Pre budúcnosť EÚ po pandémii COVID-19 musí byť hlavnou prioritou bezpečná Európa. Na spoločnom webinári s talianskou Národnou radou pre hospodárstvo a zamestnanosť (CNEL) 15. mája 2020 predseda EHSV Luca Jahier vyzval na vytvorenie spoločnej politiky EÚ v oblasti zdravia.

Proti vyľudňovaniu musí EÚ bojovať dôslednými rodinnými politikami a politikami zamestnanosti

Keďže počet celkového počtu obyvateľov je dlhodobo nízky a ďalší prudký vzostup pôrodnosti je nepravdepodobný, ak chce Európa zastaviť svoj demografický pokles, bude musieť prijať holistický prístup stimulujúci zamestnanosť a dôsledné hospodárske a sociálne politiky, prostredníctvom ktorých bude možné získať späť dôveru občanov v budúcnosť.

EHSV žiada, aby sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 upravili usmernenia pre politiky zamestnanosti na rok 2020.

EHSV privítal revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov navrhnuté Komisiou, avšak požiadal o ich úpravu tak, aby zohľadňovali hrozbu vzniku krízy zamestnanosti a sociálnej krízy v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 a zmierňovali jej negatívne účinky na európske trhy práce.

Na celoživotné vzdelávanie sa musí vyčleniť viac verejných finančných prostriedkov

Členské štáty EÚ by mali zvýšiť verejné investície do celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na vzdelávanie dospelých a mali by vyčleniť viac finančných prostriedkov na vzdelávanie v neformálnom a informálnom prostredí, v rámci ktorého môžu vzdelávajúce sa osoby rozvíjať sociálne zručnosti, ako je kritické myslenie a tímová práca, alebo charakterové črty, ako je vodcovstvo a zvedavosť.

Klimatickí utečenci predstavujú viac ako polovicu všetkých migrantov, ale poskytuje sa im len malá ochrana

Každoročne sa presídli trikrát viac ľudí z dôvodu prírodných katastrof než v dôsledku ozbrojených konfliktov alebo iných foriem násilia, a veľký podiel na súčasnej medzinárodnej migrácii predstavuje pôvodne vnútorné presídľovanie v dôsledku počasia.

Naliehavo sa musí prijať prechodné nariadenie s cieľom nastoliť istotu v odvetví poľnohospodárstva.

EHSV víta návrh prechodného nariadenia, ktoré navrhla Komisia na podporu európskych poľnohospodárov a ktoré zabezpečí hladký prechod zo súčasného obdobia SPP do nasledujúceho. Obdobie rozpočtového plánovania pre súčasnú SPP sa končí 31. decembra 2020, no suma podpory zo zdrojov Únie ani vnútroštátne stropy na nasledujúci rok neboli začlenené. Preto sa musia prijať naliehavé opatrenia na zabezpečenie istoty a kontinuity pri poskytovaní podpory európskym poľnohospodárom.

Veľa šťastia, Jasmin!

Po troch rokoch na tlačovom oddelení sa Jasmin Kloetzing pripojila k skupine Rozmanitá Európa. Prajeme jej veľa šťastia a množstvo zaujímavých námetov na písanie.

S priateľským pozdravom

kolegovia z oddelenia Tlač

Aktuality skupín

Pomôcť podnikom prekonať koronavírusovú krízu!

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

V záujme zníženia hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených krízou vyplývajúcou z ochorenia COVID-19, potrebujeme súbor opatrení – najskôr sa vysporiadať s núdzovým stavom a potom prejsť k oživeniu a prebudovaniu. Najnaliehavejším krokom v súčasnosti je zachrániť podniky a pracovné miesta.

Webinár skupiny EHSV Pracovníci – #RebuildEU

Skupina EHSV Pracovníci

„Sociálna agenda by mala byť stredobodom plánu obnovy po odznení pandémie COVID-19 v Európe. Musíme sa zamerať na dôkladnú reformu Paktu stability a rastu a na zavedenie tzv. zlatého pravidla (pravidla vyrovnaného rozpočtu), ktoré poskytne krajinám priestor na investovanie do sociálnej infraštruktúry,“ vyhlásil predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke.

Ďalšia kríza ako posledný varovný signál! Bude naozaj posledný?

Skupina Rozmanitá Európa

Alain Coheur

Finančná, hospodárska, sociálna, potravinová, migračná, bezpečnostná, environmentálna .... a najnovšie zdravotná kríza. Marketing strachu nás ženie od jednej krízy k druhej a svet je zámerne paralyzovaný nevôľou zásadne spochybniť model hospodárskeho rozvoja, ktorý prostredníctvom privatizácie verejných služieb a oslabovania sociálnej ochrany celé roky uprednostňoval finančné záujmy.