Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

koniec môjho funkčného obdobia je už veľmi blízko. Chcel by som využiť príležitosť, ktorú mi ponúka tento môj posledný úvodník vo funkcii predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a vrátiť sa k najvýznamnejším momentom svojej dvaapolročnej činnosti a práce v EHSV.

V kontexte narastajúcej kritiky verejnosti voči Európe sa toto obdobie vyznačovalo vôľou zo strany EHSV rozšíriť a prehĺbiť svoje konzultácie s európskou občianskou spoločnosťou, a tak zabezpečiť, aby postoje, ktoré výbor zastáva, skutočne odrážali celú jej rozmanitosť.

Dôležité dátumy

23/04/2018 Brusel
Európsky dialóg o neštátnych opatrenia v oblasti klímy
05/05/2018 Brusel
Deň Európy
23/05/2018 - 24/05/2018 Brusel
Plenárne zasadnutie EHSV a oslavy 60. výročia vzniku EHSV
24/05/2018 - 25/05/2018 Brusel
Dni občianskej spoločnosti 2018

V skratke

Dni energie EHSV – Do diskusie o energetickej politike v EÚ by mala byť viac zapojená občianska spoločnosť

Pri rokovaniach o energetike na všetkých úrovniach, od miestnej až po európsku, treba klásť dôraz na sociálnu spravodlivosť a zapojenie občianskej spoločnosti. Počas Dní energie EHSV, ktoré sa konali 7. a 8. marca 2018 v Bruseli, sa diskutovalo o aktuálnej situácii a budúcom vývoji energetickej politiky EÚ.

EHSV podporuje zapojenie občanov a dobrú správu vecí verejných na schôdzi Hospodárskej a sociálnej rady OSN

Cieľom prípravnej schôdze Hospodárskej a sociálnej rady (ECOSOC) OSN v Prahe na konci marca bolo zdôrazniť význam účasti občanov, dobrej správy vecí verejných, ako aj inkluzívnych inštitúcií pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030.

Nové publikácie

Formovanie Európy – najnovšie úspechy EHSV

Práve vyšla brožúra Formovanie Európy – najnovšie úspechy EHSV – vydanie 2018.

Táto publikácia, určená širokej verejnosti a súčasne aj ostatným európskym inštitúciám, ponúka celkový prehľad o práci, ktorú EHSV v uplynulých rokoch vykonal v hlavných oblastiach európskej politiky, a to v súvislosti s hospodárskymi, sociálnymi, environmentálnymi a medzinárodnými otázkami.

Aktuality EHSV

Ďakujeme Vám, predseda Dassis a podpredsedovia Lobo Xavier a Smyth!

„Jednotná, demokratická, solidárna, mierová a prosperujúca Európa, ktorá má blízko k svojim občanom“

Georges Dassis, predseda EHSV 2015 – 2018

EHSV podporuje plánovanú stratégiu pre umelú inteligenciu, ktorú načrtol komisár Ansip

Spravodajkyňa stanoviska EHSV o umelej inteligencii Catelijne Muller uviedla, že stratégia, ktorú predstavil komisár Ansip na plenárnom zasadnutí EHSV 15. marca, v plnej miere zodpovedá výzve výboru, aby EÚ zaujala globálnu vedúcu pozíciu pri vytváraní rámca pre zodpovedný rozvoj a využívanie umelej inteligencie.

Budúcnosť práce – nevyhnutnosť vyriešiť problém nedostatku zručností

V stanovisku o budúcnosti práce, ktoré bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval členské štáty, aby sa zamerali na vzdelávanie a odbornú prípravu a aby svoje systémy vzdelávania prispôsobili potrebám trhu práce, ktoré v súčasnosti prechádzajú rýchlymi a dramatickými zmenami spôsobenými novou digitálnou a priemyselnou revolúciou.

EIO sa musí stať silným nástrojom participácie občanov

Európska iniciatíva občanov (EIO) je určená na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie a môže pomôcť prekonať demokratický deficit EÚ. Je tiež nástrojom, ktorý dokáže zjednotiť Európanov za určitú vec, a tým posilniť zmysel európskej identity. Aby však naplno rozvinula svoj potenciál, musí ju sprevádzať dialóg a musí mať náležitý vplyv.

Čo nie je dovolené v reálnom svete, nesmie sa akceptovať ani vo virtuálnom

EHSV považuje oznámenie Komisie Boj proti nezákonnému obsahu na internete za prvý krok, vyzýva však Komisiu, aby vytvorila programy a zaviedla efektívne opatrenia, ktoré zabezpečia stabilný a zosúladený právny rámec na účinné odstraňovanie takéhoto obsahu. 

EHSV žiada zachovanie tempa implementácie bankovej únie

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EHSV žiada, aby sa neodkladne a v plnej miere implementovali opatrenia navrhované Európskou komisiou na dokončenie bankovej únie a prehĺbenie HMÚ.

EHSV naliehavo žiada opätovné potvrdenie európskeho sociálneho modelu

RAPPORTEUR SPEAKING

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa na svojom marcovom plenárnom zasadnutí vyjadril, že s cieľom prekonať rozširovanie nerovností v európskej spoločnosti by sa vo všetkých politikách EÚ mala zohľadniť sociálna udržateľnosť a mal by sa upevniť európsky sociálny model ako záruka sociálnej ochrany pre všetkých občanov v ére digitalizácie a globalizácie.

Európsky deň spotrebiteľov 2018: spotrebitelia musia byť na internete lepšie chránení

Ako čo najlepšie zabezpečiť online ochranu spotrebiteľa – na túto tému sa zameral 20. ročník Európskeho dňa spotrebiteľov, podujatie, ktoré 20. marca v Sofii usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) spolu s Hospodárskou a sociálnou radou Bulharska.

Štvrté európske fórum pre migráciu sa zameriava na integráciu migrantov do trhu práce

Hlavnou témou Európskeho fóra pre migráciu v roku 2018, ktoré spoločne zorganizovali Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Komisia, boli výzvy a príležitosti spojené s pomocou migrantom začleniť sa do trhu práce EÚ. Zišlo sa na ňom viac ako 120 organizácií občianskej spoločnosti, ako aj zástupcov miestnych orgánov a národných vlád a inštitúcií EÚ.

Privítanie novej šéfredaktorky

Ewa Haczyk-Plumley je od 3. apríla 2018 novou vedúcou tlačového oddelenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Aktuality skupín

Vyriešiť problém nedostatku zručností – pohľad zamestnávateľov

skupina EHSV Zamestnávatelia

Vyriešiť problém nedostatku zručností je mnohorozmerná úloha, ktorá si vyžaduje nielen prepracovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ale aj zmeniť spôsob myslenia ľudí. Dnešná doba prináša rýchle zmeny, a preto nie je ľahké presne odhadnúť budúce potreby z hľadiska zručností. Všetci musíme vziať na vedomie, že budúcnosť práce bude spätá s nevyhnutnosťou celoživotného vzdelávania, aby sa zaistilo, že budeme môcť svoje zručnosti neustále prispôsobovať meniacim sa potrebám. To sú len niektoré zo záverov konferencie na tému „Vyriešiť problém nedostatku zručností v záujme rastu a vytvárania pracovných miest – pohľad podnikateľov“, ktorá sa konala 22. marca 2018 v Sofii v Bulharsku.

Financovanie Európskeho piliera sociálnych práv

skupina Pracovníci v EHSV

Naliehavo musíme v Európe obnoviť solidaritu a zastaviť nacionalizmus, rasizmus a krátkozraké politiky

Európsky pilier sociálnych práv je základom pre zlepšenie pracovných a platových podmienok a systémov sociálnej ochrany v Európe, zaručenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zlepšenie sociálnych noriem a konvergencie medzi členskými štátmi vrátane kolektívneho vyjednávania a prístupu k sociálnym službám.

Ako podporiť udržateľný rast a súdržnosť v zraniteľných regiónoch

skupina Iné záujmy v EHSV

V rámci bulharského predsedníctva Rady EÚ sa v Sofii 6. marca konala mimoriadna schôdza skupiny Iné záujmy. Išlo o posledné podujatie za predsedníctva Lucu Jahiera.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Deň otvorených dverí – 5. mája 2018

V sobotu 5. mája 2018 pri príležitosti osláv Dňa Európy otvorí EHSV spolu s ostatnými inštitúciami EÚ svoje dvere verejnosti.