EHSV zaujal postoj k ekonomickým prioritám na rok 2020

Vo februári prijal EHSV svoje stanoviská k ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020, ktorú vydala Európska komisia, (ECO/502) a k jej odporúčaniam pre hospodársku politiku eurozóny (ECO/503). Stanoviská predstavujú príspevok k diskusii o ekonomických prioritách na nasledujúci rok a po ňom, ktoré formálne schváli Európska rada v marci.

Výbor víta prístup zvolený v stratégii, zahrnutie cieľov udržateľného rozvoja, výraznejšie zameranie na dlhodobé ciele a investičné indikácie. Oceňuje tiež skutočnosť, že sa zdôrazňujú sociálne práva, a žiada, aby sa otázke rodovej rovnosti venovala osobitná pozornosť.

EHSV naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby sa udržateľný hospodársky rast stal najvyššou prioritou európskych a vnútroštátnych hospodárskych politík v roku 2020 a po ňom. Podľa jeho názoru predstavuje európska zelená dohoda nielen významný posun pre hospodárstva EÚ, ale aj príležitosť na zvýšenie hospodárskej prosperity a konvergencie v rámci eurozóny a EÚ ako celku. Zelená dohoda by sa mala stať základom budúcej hospodárskej politiky EÚ a eurozóny a mala by viesť k novému hospodárskemu modelu. Hospodárske priority by sa preto mali zosúladiť.

Dosiahnutie zelenej dohody a udržateľného rastu si bude vyžadovať reformy a investície. EHSV sa domnieva, že financie navrhované pre Fond na spravodlivú transformáciu a Mechanizmus spravodlivej transformácie nebudú postačujúce. Navrhuje zvýšiť finančné zdroje na tieto nástroje a požaduje ďalšie opatrenia na uľahčenie a zvýšenie súkromného a verejného financovania.

Výbor tiež odporúča doplniť súčasnú akomodačnú menovú politiku ECB obozretnou ofenzívnou fiškálnou politikou na úrovni eurozóny. Mala by sa zabezpečiť rovnováha medzi hospodárskou politikou a rôznymi piliermi HMÚ a malo by sa prijať tzv. zlaté pravidlo pre verejné investície.

Podľa EHSV je tiež dôležité zabezpečiť stabilitu finančného trhu implementáciou zostávajúcich kľúčových prvkov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov a na prispôsobenie daňového systému tak, aby vyhovoval budúcim potrebám. (jk)