Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadal konferenciu na vysokej úrovni, na ktorej sa stretli vedúci aktéri v oblasti zdravotného postihnutia s cieľom diskutovať o novej stratégii EÚ v tejto oblasti. Uvedená stratégia sa nachádza v procese prípravy a očakáva sa, že bude mať výrazný vplyv na milióny občanov EÚ so zdravotným postihnutím vo všetkých sférach života počas nasledujúceho desaťročia.

Cieľom konferencie na tému Príprava programu EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030 bolo predstaviť odporúčania a návrhy EHSV týkajúce sa novej stratégie, ale tiež ponúknuť platformu pre výmeny a informácie, ktorá bude tvoriť súčasť rozsiahlych konzultácií prispievajúcich k jej príprave a finalizácii Európskou komisiou v prvých mesiacoch roku 2021.

S nástupom novej Komisie a nového Parlamentu do úradu a vzhľadom na nové rozpočtové programové obdobie je to ideálna príležitosť na vypracovanie novej stratégie pre osoby so zdravotným postihnutím. Podpredsedníčka EHSV Isabel Caño Aguilar na otvorení konferencia uviedla, že EHSV bola prvou inštitúciou, ktorá predložila o tejto otázke svoje stanovisko v snahe prispieť k diskusii iniciovanej Komisiou.

Spravodajca stanoviska EHSV Yannis Vardakastanis, ktorý je zároveň aj predsedom Európskeho fóra zdravotného postihnutia, dodal, že nová agenda by mala byť oveľa komplexnejšia a ambicióznejšia než tá, ktorá sa uplatňuje v súčasnosti.

EHSV žiada, aby nová stratégia bola plne v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRP), Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Európskym pilierom sociálnych práv. Úplné vykonávanie by sa malo zabezpečiť tým, že sa na členské štáty prostredníctvom európskeho semestra vyvinie tlak, aby rozvíjali vlastné stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia.

Yannis Vardakastanis zdôraznil, že pokiaľ ide o vypracovanie a vykonávanie politík v rámci agendy pre oblasť zdravotného postihnutia, je dôležité, aby organizácie zdravotne postihnutých mali možnosť vyjadriť sa.

Komisárka pre rovnosť Helena Dalli uviedla, že nová agenda Komisie bude vychádzať z výsledkov prebiehajúceho hodnotenia súčasnej stratégie a bude spravodlivejšia, pokiaľ ide o každodenný život občanov so zdravotným postihnutím.

Komisia očakáva, že hodnotenie súčasnej stratégie bude ukončené v júli 2020. Na základe návrhu agendy bude následne viesť konzultácie o novej stratégii, ktorú bude vykonávať v spolupráci so ostatnými inštitúciami a partnermi. Po získaní kompletnej spätnej väzby Komisia v prvom štvrťroku 2021 zverejní oznámenie o novej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia. (ll)