Strieborná dohoda pre Európu: EÚ a členské štáty by mali zaručiť kvalitnú dlhodobú starostlivosť

Zo správy EHSV vyplýva, že situácia v sektore opatrovateľských služieb poskytovaných v domácnosti je neudržateľná, pričom pracovné podmienky opatrovateľov hraničia s vykorisťovaním a príjemcovia starostlivosti ťažko nachádzajú cenovo dostupnú a kvalitnú starostlivosť. Tento stav je dôsledkom chýbajúcej podpory pre opatrovateľský sektor zo strany štátu a politického nezáujmu.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) uverejnil správu o budúcnosti opatrovateľských služieb poskytovaných v domácnosti v Európe, v ktorej sa poukazuje na naliehavú potrebu výraznejšieho zapojenia štátu a účinných opatrení na národnej a európskej úrovni s cieľom regularizovať neistú situáciu opatrovateľov aj príjemcov starostlivosti v tomto rýchlo rastúcom sektore.

Ako sa uvádza v správe, vzhľadom na to, že dopyt po dlhodobej domácej opatrovateľskej starostlivosti sa naďalej zvyšuje v dôsledku demografickej zmeny, starnutia európskej populácie a nárastu potrieb v súvislosti chronickými ochoreniami, bude musieť štátna úroveň nielen výrazne investovať do sektora opatrovateľských služieb a dotovať ho v blízkej budúcnosti, ale zároveň bude zohrávať dôležitú úlohu pri regulácii a profesionalizácii opatrovateľskej práce.

V správe sú domáci opatrovatelia definovaní ako pracovníci, ktorých náplňou práce je poskytovanie opatrovateľských služieb starším a zdravotne postihnutým osobám žijúcim doma ako príjemcom starostlivosti, a sú v nej zhrnuté návštevy EHSV v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Taliansku a Poľsku, ktoré boli vybrané ako krajiny pôvodu aj cieľové krajiny domácich opatrovateľov pracujúcich v celej Európe.

Návštevy týchto krajín a správa sa realizovali v nadväznosti na stanovisko EHSV z roku 2016 na tému Práva opatrovateľov bývajúcich v domácnosti, ktoré bolo prvým politickým dokumentom na úrovni EÚ zaoberajúcim sa otázkou ich pracovných podmienok.

„Ľudia, s ktorými sme sa rozprávali, či už zastupovali pracovníkov, zamestnávateľov alebo príjemcov starostlivosti, sa zhodli v kritike mnohých štrukturálnych problémov opatrovateľskej práce v domácnosti. Ich najväčšou výhradou bolo, že táto práca funguje na vykorisťovaní migrujúcich a mobilných žien, čo je nielen neetické a hanebné, ale aj neudržateľné,“ uviedol člen EHSV Dr. Adam Rogalewski, ktorý bol spolu s výskumným pracovníkom z Cambridge Karolom Florekom spoluautorom tejto správy.

Úplná správa je k dispozícii na tejto stránke (ll)