Perspektíva miestnej úrovne – 4. diel: Dlhá a kľukatá cesta k prístupnosti

V súvislosti s pripravovanou agendou EÚ v oblasti zdravotného postihnutia v 4. dieli s názvom Dlhá a kľukatá cesta k prístupnosti preberieme situáciu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Porozprávame sa o tom, čo by EÚ mala urobiť, aby jej pracoviská boli inkluzívnejšie – nielen z materiálneho hľadiska, ale aj z hľadiska kolektívneho myslenia spoločnosti, ktorá takmer výlučne vníma jednotlivca len cez jeho postihnutie.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

na poslednom samite EÚ vo februári sa od vedúcich predstaviteľov očakával výrazný pokrok smerom k dosiahnutiu dohody o dlhodobom rozpočte, t. j. viacročnom finančnom rámci. Pre výrazné rozpory však nedospeli k žiadnemu kompromisu.

Ak sa nedosiahne dohoda, riskujeme ďalšiu paralýzu, ktorú si v súčasnej geopolitickej situácii nemôžeme dovoliť.

S riešením naliehavých priorít, ktoré čakajú na EÚ, a rizík spojených s rokovaniami po brexite nemožno dlho otáľať, pretože pohltia energiu potrebnú na ďalšie priority, medzi ktoré patria napr. migračný balík, zelená dohoda či digitálna a environmentálna transformácia.

V skratke

EÚ by mala dôrazne zakročiť proti falošným správam

Regulácia sociálnych médií, rozvoj mediálnej gramotnosti a podpora nezávislej kvalitnej žurnalistiky patria podľa EHSV medzi hlavné podmienky boja proti dezinformáciám a zachovania demokracie v EÚ.

Členovia EHSV na návšteve Japonska diskutovali o obchode a udržateľnom rozvoji

Členovia monitorovacieho výboru EÚ – Japonsko v rámci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) navštívili Japonsko, aby diskutovali o vykonávaní dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) a prehĺbili spoluprácu s japonskými partnermi. Súčasťou návštevy bola aj diskusia za okrúhlym stolom venovaná obehovému hospodárstvu a prvý spoločný dialóg občianskej spoločnosti EÚ – Japonsko v súlade s DHP.

Aktuality EHSV

Deň európskej iniciatívy občanov 2020: aktivisti žiadajú „zmysluplné“ zapojenie verejnosti do Konferencie o budúcnosti Európy

Aktivisti, ktorí sa 25. februára 2020 zúčastnili na Dni európskej iniciatívy občanov 2020, na základe skúsenosti, ktoré získali ako organizátori týchto iniciatív, varovali pred tendenciou žiadať od občanov, aby sa vyjadrili, akú Európu chcú, a potom ich názory ignorovať.

Európsky parlament musí trvať na silnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027

EHSV dôrazne zopakoval svoju požiadavku, aby viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 až 2027 zodpovedal 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ27. Túto požiadavku vyslovil v rozhodujúcom okamihu prípravy dohody o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, v čase, keď Európska rada ešte stále neoznámila svoju pozíciu.

EHSV sa spolu s Európskou komisiou zasadzuje za zelenú budúcnosť Európy

EHSV podporí úsilie Komisie zosúladiť ambície a opatrenia s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a postaviť udržateľnosť do centra našej individuálnej a kolektívnej zodpovednosti. Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 20. februára 2020 v Bruseli, predseda EHSV Luca Jahier podporil tohtoročný pracovný program Európskej komisie a jeho zameranie na udržateľný rozvoj v záujme ekologickejšej Európy.

Stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na nasledujúce desaťročie: EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní progresívnych politík

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadal konferenciu na vysokej úrovni, na ktorej sa stretli vedúci aktéri v oblasti zdravotného postihnutia s cieľom diskutovať o novej stratégii EÚ v tejto oblasti. Uvedená stratégia sa nachádza v procese prípravy a očakáva sa, že bude mať výrazný vplyv na milióny občanov EÚ so zdravotným postihnutím vo všetkých sférach života počas nasledujúceho desaťročia.

EHSV a MOP sa intenzívnejšie zasadzujú o formovanie budúcnosti práce v súlade s našimi hodnotami

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) diskutoval s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) o budúcnosti práce a Európskom pilieri sociálnych práv. Cieľom bolo preskúmať ďalšie možnosti spolupráce a zintenzívniť kroky, ktoré zabezpečia, že rýchlo sa meniaci svet práce bude pre budúce generácie spravodlivý, dôstojný a inkluzívny.

Aktivisti za pravidlá EÚ v záujme transparentného potravinového reťazca vystúpili na plenárnom zasadnutí EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom poslednom plenárnom zasadnutí privítal predkladateľov európskej iniciatívy občanov „Eat ORIGINal! Unmask your food“ (Jedzte PÔVODné! Zistite, čo jete), ktorí žiadajú Európsku komisiu, aby zaviedla povinné označovanie pôvodu pre všetky potravinové výrobky s cieľom predchádzať podvodom a zaručiť právo spotrebiteľov na informácie.

EHSV je pripravený spolupracovať s Európskou komisiou na novom pakte o migrácii a azyle

Naliehavo potrebujeme novú európsku dohodu o migrácii, a preto je EHSV pripravený podporiť úsilie vynakladané Komisiou. Predseda EHSV Luca Jahier vo svojom prejave 3. marca 2020 v Bruseli dal jasne najavo, že migrácia je pre EHSV prioritou, o čom svedčí aj skutočnosť, že výbor je v tejto oblasti veľmi aktívny už mnoho rokov.

EHSV zaujal postoj k ekonomickým prioritám na rok 2020

Vo februári prijal EHSV svoje stanoviská k ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020, ktorú vydala Európska komisia, (ECO/502) a k jej odporúčaniam pre hospodársku politiku eurozóny (ECO/503). Stanoviská predstavujú príspevok k diskusii o ekonomických prioritách na nasledujúci rok a po ňom, ktoré formálne schváli Európska rada v marci.

Udržateľná budúcnosť Európy závisí od dostupnosti surovín pre batérie

Európska únia musí čo najskôr zabezpečiť trvalý prístup k surovinám s cieľom vybudovať silné odvetvie výroby batérií pre elektrické vozidlá. Tento varovný názor zaznel počas diskusie, ktorú usporiadala sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) 5. februára 2020 v Bruseli.

Strieborná dohoda pre Európu: EÚ a členské štáty by mali zaručiť kvalitnú dlhodobú starostlivosť

Zo správy EHSV vyplýva, že situácia v sektore opatrovateľských služieb poskytovaných v domácnosti je neudržateľná, pričom pracovné podmienky opatrovateľov hraničia s vykorisťovaním a príjemcovia starostlivosti ťažko nachádzajú cenovo dostupnú a kvalitnú starostlivosť. Tento stav je dôsledkom chýbajúcej podpory pre opatrovateľský sektor zo strany štátu a politického nezáujmu.

Aktuality skupín

Podnikanie v záujme klimaticky neutrálnej Európy – čo najlepšie využiť ciele udržateľného rozvoja a zelenú dohodu

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Čoraz viac podnikov mení svoje zmýšľanie a nad rámec čisto obchodných aspektov začína vo svojej každodennej činnosti zohľadňovať environmentálny a sociálny rozmer. V záujme úspešného prechodu na ekologické hospodárstvo musí EÚ zabezpečiť svojim podnikom rovnaké podmienky, zvýšiť konkurencieschopnosť aj investície. Toto sú niektoré zo záverov konferencie s názvom Podnikanie v záujme klimaticky neutrálnej Európy – čo najlepšie využiť ciele udržateľného rozvoja a zelenú dohodu, ktorá sa uskutočnila 9. marca 2020 v chorvátskom Splite.

Nový rozpočet EÚ: Menej ambiciózna Únia?

Skupina EHSV Pracovníci

Súčasná hrozba v súvislosti s koronavírusom a utečenecká kríza, ako aj najnovší vývoj tejto ľudskej drámy, ktorá sa práve odohráva na hranici medzi Tureckom a Gréckom, opäť ukázali, aká naliehavá je spoločná európska reakcia na otázky, ktoré značne presahujú možnosti jednotlivých členských štátov. Európske inštitúcie sa potrebujú viac ako kedykoľvek v minulosti dohodnúť na celoeurópskych opatreniach a stratégiách, ale najmä poskytnúť výrazne väčší objem zdrojov pre tieto iniciatívy.

Občianska spoločnosť: základ európskych hodnôt

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV organizuje konferenciu v chorvátskej Rijeke s cieľom diskutovať o úlohe občianskej angažovanosti v boji proti niektorým závažným problémom, ktorým Európa v súčasnosti čelí. EÚ v posledných rokoch stojí pred výzvami, ako sú zmena klímy a strata biodiverzity, zvýšená migrácia a zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, ktoré môžu novými spôsobmi ohroziť jej základné hodnoty.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Zaznieva iný nápev: ženy v európskej hudobnej kultúre

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien 8. marca usporiada EHSV výstavu s názvom Notujúce ženy, ktorá vzdáva hold európskym ženám pôsobiacim v oblasti hudby.

Výstava skúma sociálnu identitu hudobníčok od 16. storočia po súčasnosť prostredníctvom viacerých panelov so životopismi, ktoré oceňujú stovky skladateliek a hudobníčok z celej Európy a zároveň sledujú vývoj hudobnej kultúry.

Výstava sa koná v spolupráci s talianskou asociáciou Toponomastica femminile (Ženská toponomastika), ktorá získala Cenu občianskej spoločnosti EHSV za rok 2019 za boj proti rodovým rozdielom pomenovávaním miest podľa významných žien. (ck)